Narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów w Project Management Office (PMO)

Jedną z podstawowych funkcji PMO jest ustalenie standardów i praktyk przedsiębiorstwa zapewniających m.in. odpowiednią kontrolę skuteczności i efektywności realizacji projektów, wybór projektów wspierających realizację celów strategicznych firmy oraz zarządzanie nimi.

Jedną z podstawowych funkcji PMO jest ustalenie standardów i praktyk przedsiębiorstwa zapewniających m.in. odpowiednią kontrolę skuteczności i efektywności realizacji projektów, wybór projektów wspierających realizację celów strategicznych firmy oraz zarządzanie nimi.

Narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów w Project Management Office (PMO)

Komponenty funkcjonalne wchodzące w skład HP PPM

Istotnym elementem funkcjonowania PMO jest informowanie o rezultatach projektów członków kadry zarządczej, współpraca z zespołami projektowymi, a w szczególności z kierownikami projektów w celu zaadresowania i akcentowania istotnych kwestii. Procesy w PMO obejmują zarówno zarządzanie finansowe projektami, jak i proces kontroli, zapewniające ciągły nadzór nad realizacją przedsięwzięć w odniesieniu do zatwierdzonego budżetu, zaplanowanego czasu i zasobów.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy, wskazujące na kompleksowość, złożoność i zmienność środowiska zarządzania projektami, istotnym etapem budowy PMO jest wdrożenie systemu informatycznego, który ma automatyzować realizację procesów funkcjonujących w ramach biura, w tym zapewnić odpowiednią komunikację i kontrolę skuteczności oraz efektywności realizacji przedsięwzięć. Takim systemem jest HP PPM Center.

Korzyści stosowania oprogramowania do zarządzania portfelem projektów

Oprogramowanie HP PPM Center automatyzuje i standaryzuje proces zarządzania portfelem projektów oraz zarządzania projektem w przedsiębiorstwie. Pomaga szybciej odpowiadać na zasadnicze pytania związane z procesem zarządzania portfelem projektów, takie jak:

 • Czy realizujemy właściwe projekty?
 • Czy inwestujemy w odpowiednie obszary zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa?
 • Czy dysponujemy wystarczającymi zasobami do realizacji wytyczonych przedsięwzięć?
 • Jakie będą skutki (budżet, wykorzystanie zasobów) przyjęcia do realizacji konkretnego zbioru projektów?

Jak to działa?

System HP PPM ma budowę modułową. Na rysunku przedstawione przedstawione są wszystkie komponenty funkcjonalne wchodzące w skład systemu HP PPM. Moduły funkcjonalne korzystają ze wspólnej platformy usługowej, tzw. Foundation, która zapewnia między innymi dostęp do centralnego repozytorium danych w bazie Oracle czy usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i uprawnieniami.

Demand Management

Moduł Demand Management jest punktem, do którego trafiają wszystkie inicjatywy. Każda inicjatywa, która trafia do systemu HP PPM w postaci zgłoszenia, przetwarzana jest zgodnie ze zdefiniowanym dla danego typu zgłoszenia procesem (ang. workflow).

Narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów w Project Management Office (PMO)

Widok tabelaryczny zestawiony z wykresem Gantt'a, umożliwiający kontrolę stanu realizacji projektu

Zgłoszenia wprowadzane do systemu przez użytkowników są kategoryzowane. Inicjatywy strategiczne zgodnie z przypisanym procesem definiującym ich cykl życia podlegają wstępnej ocenie wykonywalności i ocenie finansowej. W kolejnych krokach następuje bardziej szczegółowa ich ocena i priorytetyzacja.

System HP PPM realizuje funkcje Portfolio Management, wspomagając proces podejmowania decyzji o włączeniu inicjatywy do portfela aktywnych przedsięwzięć na bazie wykonanej priorytetyzacji i porównania z innymi elementami portfela, takim jak inne inicjatywy czy aktywne projekty.

W obszarze Program Management Office system wspomaga zarządzanie aktywnymi projektami poprzez monitorowanie zasobów ludzkich, kosztów, aktualizację planów i budżetów oraz raportowanie postępu prac w projektach. W szczególnym przypadku, gdy mamy do czynienia z przedsięwzięciem związanym np. z wprowadzeniem poprawki do oprogramowania, system HP PPM nadzoruje proces wykonania testów poprzez integrację z HP Quality Center oraz może wykonać automatyczną instalację poprawki w środowisku produkcyjnym.

Project Management

Moduł Project Management jest w pełni funkcjonalnym i autonomicznym narzędziem do zarządzania projektami, całkowicie dostępnym za pomocą przeglądarki WWW. Wszystkie czynności wykonywane przez kierownika projektu, począwszy od planowania zapotrzebowania na zasoby, ustalania budżetu czy tworzenia planu prac w projekcie, a następnie wprowadzania aktualizacji, mogą być wykonane bezpośrednio w HP PPM Center. W repozytorium przechowywany jest oryginalny zatwierdzony plan projektu, tzw. baseline. Z upływem czasu, gdy zakres przedsięwzięcia podlega modyfikacjom, kierownik ma możliwość monitorowania zmian stanu projektu względem harmonogramu bazowego i kosztów w stosunku do tego, co jest w oryginalnym planie.

Mechanizm ten zapewnia kontrolę i zachowanie pełnej integralności projektu oraz wszystkich jego elementów. Dzięki zastosowaniu zestawienia widoku tabelarycznego z widokiem grafów Gantta, mamy możliwość kontrolowania bieżącego harmonogramu projektu oraz stopnia jego realizacji (rys. 2).

Portfolio Management

Moduł Portfolio Management wspomaga optymalne równoważenie portfela składającego się z inicjatyw oraz aktywnych projektów zgodnie z celami strategicznymi przedsiębiorstwa.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy