Narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów w Project Management Office (PMO)

Każda inicjatywa czy projekt podlega ocenie i priorytetyzacji zgodnie z regułami wypracowanymi w przedsiębiorstwie. W wyniku analiz What If, które można przeprowadzać w module Porfolio Management, planowany jest optymalny wariant portfela równoważący potencjalne korzyści oraz posiadane przez firmę zasoby.

Narzędzia wspierające zarządzanie portfelem projektów w Project Management Office (PMO)

Analiza wartości i ryzyk w portfelu IT

W module Porfolio Management dostępne są raporty w postaci wykresów wielowymiarowych. Na rysunku 3 przedstawiony został przykładowy raport czterowymiarowy dla portfela aktywnych projektów. Na osi poziomej widzimy wartość projektu, na osi pionowej ryzyko. Wielkość każdego koła oznacza budżet, a kolor to departament będący sponsorem danego projektu.

Program Management

Program Management jest modułem, w którym wyznaczeni kierownicy mogą zarządzać portfelem programów i projektów. Oto cele implementacji modułu Program Management:

 • zapewnienie zgodności projektów z celami biznesowymi;
 • eliminacja duplikujących się inicjatyw;
 • poprawa wydajności operacyjnej;
 • prawidłowe wykorzystanie zasobów;
 • zagwarantowanie realizacji zadań na czas i w ramach zaplanowanego budżetu.

Program jest zbiorem projektów i związanych z nimi zagadnień, takich jak ryzyko, zmiany zakresu w projektów czy obsada stanowisk w projekcie.

Time Management

Moduł Time Management jest podstawowym i codziennym interfejsem pracy dla wszystkich zatrudnionych w dziale IT, którzy rejestrują swój czas. Służy on do ciągłej rejestracji wykonywanych zadań przy pomocy arkuszy czasu. Na tej podstawie kierownik projektu może oszacować opóźnienia pojawiające się w realizowanych projektach w stosunku do założonego wcześniej terminu. Arkusz czasu wypełniony i wysłany do akceptacji może być zaaprobowany lub odrzucony. Informacje z "zamrożonych" arkuszy, które nie są już modyfikowane, mogą zostać użyte w zewnętrznych systemach billingowych i finansowych, np. w celu wyliczenia obciążenia finansowego klienta za wykonane dla niego prace.

Gartner zaliczył HP w poczet liderów rynku informatycznego w zakresie zarządzania projektami i ofertą IT1. Podstawowym warunkiem kwalifikującym jest zintegrowane podejście do zarządzania zasobami, czasem i kosztami. Według firmy Gartner, liderzy wyróżniają się względnie wysokimi ocenami w wielu obszarach, cechuje ich duży potencjał w najważniejszych aspektach, takich jak zaawansowane zarządzanie planowaniem zadań, zasobami i kosztami. Ich produkty często zmierzają ku rozwiązaniom bardziej całościowym, np. oferując możliwości monitorowania procesów i decyzji z poziomu narzędzi do zarządzania obsługą procesów informatycznych oraz cyklem eksploatacji aplikacji (ALM - Application Lifecycle Management). "Fakt, że największe przedsiębiorstwa uznają zarządzanie projektami i ofertą za najważniejszy czynnik planowania i kontroli procesów informatycznych, uświadomił także mniejszym firmom wartość rozwiązań PPM" - napisano w raporcie Gartner. "Jesteśmy świadkami postępującego zintegrowania oferty, obsługi procesów informatycznych oraz funkcji zarządzania cyklem eksploatacji aplikacji w jedno spójne rozwiązanie do planowania i kontroli procesów informatycznych (ITPC - IT Planning and Control)".

Korzyści funkcjonalne związane z implementacją HP PPM Center:

 • centralne repozytorium danych o projektach;
 • pojedynczy i współdzielony mechanizm inicjowania i identyfikacji nowych projektów;
 • wsparcie i automatyzacja oceny i klasyfikacji inicjatyw;
 • wsparcie dla procesu podejmowania decyzji o włączaniu inicjatyw do portfela;
 • automatyzacja procesu analizy portfela;
 • wsparcie procesu równoważenia portfela, składającego się z inicjatyw oraz aktywnych projektów zgodnie z celami strategicznymi przedsiębiorstwa;
 • wsparcie procesu centralnego zarządzania zasobami w firmie;
 • usprawnienie procesu alokacji i realokacji zasobów;
 • usprawnienie zarządzania budżetami;
 • szybsza identyfikacja i automatyczna komunikacja zagrożeń związanych z realizacją projektów;
 • wsparcie dla procesu standaryzacji procedur zarządzania portfelem projektów.

Financial Management

Moduł Financial Management zintegrowany z pozostałymi modułami PPM pozwala na:

 • używanie reguł kosztowych, np. dla danego zasobu, w celu wyliczenia kosztów pracy;
 • stosowanie rozliczeń kosztów w wielu walutach, co ma znaczenie dla organizacji posiadających zasoby lub wykonujących prace dla klientów w różnych regionach;
 • tworzenie i monitorowanie budżetów na poziomie projektu, programu lub organizacji;
 • śledzenie aktualnych kosztów.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy