Cyfrowy lancet

Informatyzacja służby zdrowia i zastosowanie technologii IT w tym sektorze (zwłaszcza telemedycyna) stają się priorytetem Unii Europejskiej w latach 2007 - 2013. Obejmuje to także prywatne placówki medyczne. Są one często pionierami wdrażania zaawansowanych systemów IT. Teraz będą mogły otrzymywać na wdrożenia także środki z UE.

Informatyka medyczna to pojęcie szerokie, obejmuje zarówno systemy informatyczne dla jednostek służby zdrowia, jak i systemy wspomagania diagnostyki, przetwarzanie i analizę sygnałów medycznych (np. EKG), przetwarzanie i analizę obrazów medycznych, oprogramowanie aparatury medycznej, standardy wymiany informacji HL7 (Health Level Seven), DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), medyczne bazy danych: rejestracja w celach naukowych, statystycznych i archiwalnych. Obecne zaliczenie wdrożeń teleinformatyki w medycynie do priorytetów unijnych stwarza możliwość uzyskania wsparcia finansowego dużych projektów z tego obszaru w publicznych czy prywatnych placówkach służby zdrowia. A potrzeby są tu wielkie.

Prywatna opieka medyczna - wielki rynek dla usług IT

Rynek prywatnych usług medycznych w Polsce powiększa się z roku na rok. Roczne przychody prywatnej opieki medycznej szacuje się na 12 - 15 mld zł. Według danych z końca 2007 r., największe sieci przychodni posiadały ponad 200 tys. klientów abonamentowych. Jak podała TV CNBC, obecnie jest ich ponad 330 tys. W efekcie prywatne zakłady medyczne mają większą świadomość potrzeb w zakresie informatyki. To głównie śledzenie i racjonalizacja kosztów, podnoszenie jakości oraz wspomaganie procesów są coraz częściej wbudowane w model biznesowy jednostek prywatnych. Różnorodność i ogromna ilość danych powodują, że nie tylko nie da się takich placówek prowadzić bez zaawansowanych systemów informatycznych, głównie specjalistycznych, oraz pakietów i narzędzi spełniających jednocześnie wszelkie standardy w dziedzinie informacji medycznej, bezpieczeństwa i dostępu do danych.

Zobacz również:

Czynnikiem wymuszającym informatyzację służby zdrowia są też wymagania NFZ. Rosnące i stale zmieniające się potrzeby wymiany informacji pomiędzy jednostkami lecznictwa a NFZ w praktyce wykluczają możliwość komunikacji z pominięciem systemów informatycznych. Prywatne spółki medyczne działają według różnych modeli, jeśli chodzi o utrzymywanie działów informatycznych. Może to więc być własny pion IT lub wyodrębniona w tym celu spółka, outsourcing bądź model mieszany, w którym dział IT posiłkuje się outsourcingiem w niektórych tylko obszarach. Przykładem integrowania różnych rozwiązań jest powstała w wyniku konsolidacji na rynku prywatnych usług medycznych Grupa LUX MED (w jej skład wchodzą, obok marki LUX MED, Medycyna Rodzinna i Promedis) wraz z powiązanym kapitałowo Centrum Medycznym LIM. Spółki, które tworzą tę największą w Polsce prywatną sieć placówek opieki ambulatoryjnej i diagnostycznej wniosły różne spojrzenia na usługi IT, technologie i organizację pracy. Obsługa informatyczna CM LIM realizowana była dotychczas przez CM LIM Invest, które na rzecz spółki-matki świadczyło usługi w modelu outsourcingowym. Z kolei LUX MED posiadał własny dział IT, a firmy zewnętrzne realizowały tylko indywidualne projekty.