Statut Klubu CIO

Członkostwo w Klubie CIO

 1. Członkiem Klubu może być firma, reprezentowana przez swojego CIO lub jego zastępcę, albo sam CIO indywidualnie.
 2. Członkostwo w Klubie CIO jest płatne, przyznawane na rok (12 miesięcy). Z opłat zwolnieni są członkowie Rady Programowej CIO oraz zwycięzcy konkursu CIO Roku w danym roku.
 3. Decyzję o przynależności do Klubu CIO podejmuje Organizator na podstawie analizy następujących parametrów:
  • stanowisko zawodowe (dyrektor IT)
  • wielkość firmy, w tym obroty i zatrudnienie,
  • wypełnienie deklaracji klubowej.
  • wniesienie opłaty członkowskiej.
 4. Na spotkaniach Klubu CIO Członkowie nie mogą prowadzić działalności marketingowej ani handlowej, pod sankcją wykluczenia z Klubu.
 5. Każdy Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie w tej sprawie; nie wykorzystana część składki członkowskiej nie podlega zwrotowi.
 6. Członek Klubu może zostać z niego wykluczony za nieprzestrzeganie Regulaminu decyzją Organizatora, bez prawa do zwrotu nie wykorzystanej opłaty członkowskiej.
 7. W przypadku zmiany personalnej na stanowisku CIO lub zastępcy CIO, firma reprezentowana jest w Klubie przez jego następcę, pod warunkiem wypełnienia deklaracji i ankiety członkowskiej.

Przywileje członka Klubu CIO

 1. Członkowi Klubu CIO przysługują następujące przywileje klubowe:
  1. PRZYNALEŻNOŚĆ DO ELITARNEJ SPOŁECZNOŚCI DYREKTORÓW IT.
   • Nieformalna wymiana informacji i doświadczeń.
   • Możliwość rozwoju networkingu w gronie równych sobie.
   • Budowanie własnej pozycji w środowisku CIO, w swojej organizacji i na rynku.
   • Możliwość korzystania z zasobów zamkniętej strony internetowej Klubu CIO,
  2. PRAWO UDZIAŁU WE WSZYSTKICH ZAMKNIĘTYCH SPOTKANIACH KLUBU CIO.
   • Spotkania Klubu CIO w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i innych miastach
   • Spotkania regionalne Klubu CIO
   • Spotkania CIO Espresso
   • Uroczysta Gala Konkursu CIO Roku, oraz
   • Zaproszenie do udziału w innych, licznych spotkaniach i konferencjach organizowanych przez CIO Magazyn Dyrektorów IT, w szczególności Debatach CIO, spotkaniach typu CIO Espresso i warsztatach.
  3. PROMOCJA SYLWETKI CIO, JEGO ZESPOŁU IT oraz CAŁEJ ORGANIZACJI na łamach CIO Magazynu Dyrektorów IT oraz w serwisie on-line Klubu CIO.

Misja Klubu CIO

Misją Klubu CIO jest maksymalizowanie wartości wnoszonej przez IT do organizacji oraz gospodarki.

Cele Klubu CIO

 1. Budowanie prestiżu i wzmacnianie pozycji zawodowej CIO
 2. Wspieranie Członków Klubu w rozwoju zawodowym i osobistym
 3. Integrowanie środowiska CIO, budowanie płaszczyzny wymiany doświadczeń

Wartości cenione i popularyzowane przez Klub CIO

 • Gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 • Wszechstronność intelektualna i menedżerska
 • Chęć rozwoju zawodowego i osobistego

Rada Programowa Klubu CIO

Rada Programowa to prestiżowe gremium osób o uznanym dorobku i autorytecie w środowisku IT. Rada Programowa powoływana jest przez Organizatora Klubu. Rada Programowa uczestniczy w budowie, weryfikacji i wykonaniu programu działania Klubu CIO.

Formy działalności

 1. Merytoryczne spotkania otwarte i zamknięte, warsztaty, misje studyjne i inne formy działalności merytorycznej
 2. Spotkania integracyjne
 3. Konkursy i inne formy promocji najlepszych praktyk
 4. Elektroniczna platforma wiedzy i komunikacji

Organizator Klubu CIO

 1. Organizatorem, który zapewnia funkcjonowanie i ciągłość Klubu jest wydawnictwo International Data Group Poland SA.
 2. Organizator zajmuje się zagadnieniami merytorycznymi, niezbędnymi do realizacji działań Klubu CIO.
 3. Organizator odpowiada za logistykę przedsięwzięć Klubu, zapewnia jego sprawne działanie oraz wsparcie dla działań statutowych.
 4. Organizator odpowiada za finansowanie działalności Klubu CIO.

Finansowanie Klubu CIO

Zapewnieniem finansowania Klubu CIO zajmuje się Organizator. Fundusze pozyskiwane są ze składek Członków, wpłat Sponsorów oraz działalności merytorycznej. Zakres i warunki sponsorowania Klubu CIO są szczegółowo ustalane przez Organizatora, który jest zobowiązany do szczególnej staranności w doborze sponsorów Klubu CIO.

Postanowienia końcowe

Zasady ujęte w Statucie obowiązują od 10 grudnia 2009. Statut i Regulamin w obecnej wersji zawiera zmiany zatwierdzone przez Organizatora Klubu CIO 1 lutego 2012 r.