Zmiana jako strategia

Przedsiębiorstwo przyszłości jest głodne zmian. W ostatnich dwóch latach luka pomiędzy zdolnością do zarządzania zmianą a skalą nadchodzących zmian trzykrotnie się zwiększyła, a to oznacza nowe wyzwania strategiczne.

Przedsiębiorstwo przyszłości jest głodne zmian. W ostatnich dwóch latach luka pomiędzy zdolnością do zarządzania zmianą a skalą nadchodzących zmian trzykrotnie się zwiększyła, a to oznacza nowe wyzwania strategiczne.

Z tegorocznego raportu Global CEO Study "Przedsiębiorstwo przyszłości", przygotowanego przez firmę IBM, wynika, że przeważająca część przedstawicieli kadry zarządzającej wykazuje większą niż dotąd chęć wprowadzania zmian w poszczególnych obszarach działalności biznesowej. Aż 80%. prezesów przyznaje, że konieczność wprowadzania zmian decyduje o sukcesie rynkowym firm, w których są przywódcami. Badanie Global CEO Study przeprowadzane jest co dwa lata. Jego celem jest ustalenie, w jaki sposób wyzwania, którym muszą sprostać osoby dzisiaj zarządzające przedsiębiorstwami, wpłyną na przyszłość biznesu. Głód zmiany to bardzo ważna wartość, która odróżnia najnowszą edycję raportu od poprzedniej. To konsekwencja tego, że świat zmienia się coraz szybciej.

Wyobrażenie o przedsiębiorstwach przyszłości i zmianach w strategii powstało poprzez przeprowadzenie serii wywiadów przez IBM Global Business Services oraz IBM Institute for Business Value w 2007 r. i w pierwszym kwartale 2008 r. W ankietach uczestniczyło 1130 prezesów i dyrektorów generalnych, liderów w sektorze prywatnym i publicznym z 40 krajów. Brało w nich udział kilka firm z Polski, ale nie jest to próba dość liczna, aby umożliwiała odrębną, lokalną analizę, pozwalającą na stwierdzenie, że firmy działające w Polsce są odmienne - raczej należy spodziewać się daleko idących podobieństw. Większość rozmów przeprowadzono podczas spotkań, pozostałą część zrealizowano telefonicznie dzięki współpracy z Economist Intelligence Unit (EIU). 78% ankietowanych firm związanych jest z sektorem prywatnym, a 22% z publicznym; przedsiębiorstwa te działają w 32 branżach.

Dobrze zarządzane organizacje są głodne zmian i nie różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej, choć wśród badanych 33% stanowią firmy z Azji, a 31% z Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Istotna różnica dotyczy tylko zainteresowania wpływem działalności na środowisko naturalne. Jest niższe w firmach Ameryki.

W ciągu ostatnich dwóch lat trzykrotnie zwiększyła się luka pomiędzy zdolnością do zarządzania zmianą a skalą nadchodzących zmian. Podczas gdy liczba przedstawicieli kadry menedżerskiej pomyślnie zarządzającej zmianami od roku 2006 wzrosła z 57% do 61%. W tym samym czasie do 60% wzrosła liczba menedżerów, którzy deklarują osiągnięcie w tym procesie niewielkich sukcesów lub wręcz porażki. Ogólnie, badani CEO oceniają, że ich zdolność do zarządzania zmianami jest o 22% mniejsza, niż oczekiwali.

Nowi liderzy

Przedsiębiorstwa przyszłości to nowi liderzy rynkowi, akceptujący zmianę jako stan, który na stałe wpisuje się w działalność każdej organizacji. Dyrektorzy generalni i prezesi, którzy wykazują zdolność do zarządzania dużymi zmianami, wiedzą, że docierając do nowej kategorii klientów i zmieniając model biznesowy, mogą pokonać konkurencję. Wybijający się gracze rynkowi, dzięki wykorzystaniu zmiany w zarządzanej przez siebie organizacji, zwiększają dystans pomiędzy konkurencją. Z raportu wynika, że głównym motorem napędzającym zmiany będą czynniki rynkowe, wiedza i umiejętności ludzkie oraz technologia.

Nieliczni są prawdziwymi liderami. Przedsiębiorstwa przyszłości żyją zmianą, co prowadzi przede wszystkim do zmiany modeli biznesowych. Przedsiębiorstwa gorzej radzące sobie koncentrują się na modelu przychodowym.

Prawie wszyscy prezesi wprowadzają zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstw, a ponad 60%. silnie się na nich koncentruje. Ponad 40% przyjmuje model biznesowy oparty na współpracy z zewnętrznymi firmami. Ponad 20% wybiera najtrudniejszą ścieżkę ekspansji, redefiniując swoje rynki, przenosząc działalność do nowych branż (często samemu je kreując) - i jest to charakterystyczne dla prawdziwych liderów. Zmiana modelu biznesowego związana jest przede wszystkim ze zmianą modelu organizacyjnego (np. alianse, outsourcing). Model przedsiębiorstwa branżowego ciągle traci na popularności.

Łącznie 83% prezesów i dyrektorów generalnych, wśród których zostały przeprowadzone badania, spodziewa się w najbliższej przyszłości znaczących zmian, co oznacza duży, bo aż 28-procentowy wzrost w ciągu zaledwie dwóch lat. Badani wyraźnie skupiają się na własnej bazie klientów. Prezesi znacznie zwiększają inwestycje związane z adresowaniem potrzeb do coraz lepiej poinformowanych klientów.

Przygotowani na większe ryzyko

Prezesi nie koncentrują się już tylko na wybranych wyzwaniach rynkowych, ale planują jednoczesne zmiany w wielu obszarach i przygotowani są na większe ryzyko. Główne czynniki zewnętrzne, zdaniem prezesów, to:

  • czynniki rynkowe (48%);
  • wiedza i umiejętności ludzi (48%);
  • czynniki makroekonomiczne (35%);
  • czynniki technologiczne (35%).

Klienci nowej generacji

Ekspansja związana z metodami dostępu do informacji wpłynęła na powstanie nowej grupy klientów, która zgłasza zapotrzebowanie na każdy typ informacji produktowej, a swoje poglądy, oczekiwania i zdobytą wiedzę rozpowszechnia na szeroką skalę za pośrednictwem internetu czy telefonu komórkowego.

Klienci zaliczani do tej kategorii zmieniają się z biernych w bardziej zaangażowanych. "Konsumenci" stają się "producentami, przesyłają treści o charakterze rozrywkowym i reklamowym innym. Jednocześnie od firm, z którymi decydują się współpracować, wymagają elastyczności i określonej reakcji. Mimo że ta kategoria klientów jest bardziej wymagająca, większość badanych menedżerów nie postrzega ich jako zagrożenia. Przeciwnie, zdaniem CEO są oni szansą otrzymania zróżnicowanych usług, kreują potrzeby wyższego rzędu i mają swój udział w generowaniu kapitału, opierając się na nowo powstających możliwościach rynkowych.

Menedżerowie, wśród których przeprowadzono badanie, przewidują, że inwestycje realizowane w celu zaspokojenia oczekiwań nowych i wymagających klientów wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat o 22%.

Najbardziej wyraźny nacisk na inwestycje dostrzegalny jest w grupie liderów rynkowych. Prezesi i dyrektorzy generalni firm o wyższym wzroście zysku netto wskazują, że inwestycje kierowane do "dobrze poinformowanych klientów" w ciągu najbliższych trzech lat wzrosną o 36%. Większość tych inwestycji będzie ukierunkowana na nowe możliwości operacyjne, które poprawiają współpracę i podnoszą innowacyjność produktów.