Program i Konkurs Lider Zarządzania CXO w Brukseli

Doświadczenia leżące u podstaw naszego projektu Lider Zarządzania CXO okazują się przydatne w jednym z najważniejszych programów gospodarczych Unii Europejskiej. Zostały przedstawione 8 listopada w Brukseli podczas konsultacji zorganizowanych przez Komisję Europejską i stały się przyczynkiem do programu podnoszenia innowacyjności gospodarki europejskiej.

Doświadczenia leżące u podstaw naszego projektu Lider Zarządzania CXO okazują się przydatne w jednym z najważniejszych programów gospodarczych Unii Europejskiej. Zostały przedstawione 8 listopada w Brukseli podczas konsultacji zorganizowanych przez Komisję Europejską i stały się przyczynkiem do programu podnoszenia innowacyjności gospodarki europejskiej.

Reorientacja europejskiej gospodarki w celu podniesienia jej konkurencyjności jest zadaniem niezwykle pilnym, ponieważ przez ostatnich 12 lat, gdy Europa musiała koncentrować się na stabilizacji finansów i walce z inflacją, USA mogły pozwolić sobie na politykę konsekwentnie prorozwojową, a Japonia - na umacnianie swej konkurencyjności (mimo nękającego ją kryzysu). Dystans dzielący stary kontynent od rywali, pod względem nakładów na badania i rozwój, podwoił się w latach 1994-2000. Toteż jednym z najważniejszych celów nowej polityki jest zwiększenie wydatków na tę sferę z 1,9% dochodu narodowego do 3%, a jednocześnie udział biznesu w tych wydatkach ma wzrosnąć z ok. 56% do prawie 67%. W marcu Rada Europy uzgodniła, że cele te powinniśmy osiągnąć do 2010 r.

We wrześniu ukazał się komunikat Komisji Europejskiej inicjujący dyskusję nad wspomnianymi celami. Nosi on tytuł. "Więcej badań dla Europy - w kierunku 3% dochodu narodowego" i zawiera ogólny zarys przyszłej polityki w sferze badawczo-rozwojowej. W ubiegłym tygodniu Komisja zorganizowała sześć pierwszych sesji konsultacji, na które zaproszono ekspertów i działaczy gospodarczych z całego kontynentu. Polski magazyn kadry zarządzającej CXO został zaproszony na sesję zatytułowaną "Badania i rozwój oraz innowacje w strategiach korporacyjnych i zarządzaniu".

Doceniono nasz wkład w kształtowanie postaw menedżerów przedsiębiorstw w Polsce oraz promocję odpowiedzialnych i efektywnych koncepcji i praktyk zarządzania.

Przedstawiliśmy trzy rekomendacje. Dotyczą one kwestii stymulowania popytu gospodarki na innowacje, systemu zachęt dla menedżerów i specjalistów zwłaszcza w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz programu szkoleń w zakresie zarządzania innowacjami. Pełen tekst opublikujemy w styczniowym numerze CXO, a teraz na gorąco przekazujemy tylko kilka spostrzeżeń i refleksji.

Przede wszystkim zaskoczenie. Nie spodziewaliśmy się, że nasze propozycje okażą się niezwykle trafne, przyjęte wręcz entuzjastycznie. Problemy polskich przedsiębiorstw, tak jak widzimy je w CXO, są zaskakująco podobne do problemów firm zachodnioeuropejskich. Natomiast różnica polega na tym, że tu, w Polsce, widzimy je bardziej całościowo, umieszczamy w kontekście ogólnoekonomicznym, społecznym i kulturowym. Dlatego nasz punkt widzenia został przyjęty jako najwłaściwszy do dalszej dyskusji i do rekomendacji dla przedsiębiorstw europejskich.

Sporą część naszej prezentacji - najbardziej inspirującą słuchaczy - poświęciliśmy projektowi Lider Zarządzania CXO, a zwłaszcza badawczej i promocyjnej części tego przedsięwzięcia. W kuluarach dowiedzieliśmy się, że głos jego organizatorów uwiarygodnia wieloletnia historia doświadczeń praktycznych, badań, poznawania praktyki gospodarczej i promocji najlepszych praktyk zarządzania, która doprowadziła do takiego, a nie innego kształtu Lidera Zarządzania CXO. Wyjaśniło się też, skąd entuzjazm. Otóż organizatorzy i osoby prowadzące poszczególne części obrad po cichu liczyli na to, że doświadczenia polskie, zdobyte w znacznie trudniejszych okolicznościach niż zachodnioeuropejskie, będą jakościowo nowym i cennym wkładem do debaty o przyszłości gospodarki kontynentu.

No i nie zawiedliśmy tych nadziei, przynajmniej w odniesieniu do tych kilku tematów omawianych na sesji. Oprócz wspomnianych trzech rekomendacji, zamieściliśmy w naszym wystąpieniu nieśmiałą uwagę pod adresem stowarzyszeń przemysłowych, o tym, że warto promować europejską ideologię niełatwego kapitalizmu, która głosi, że przedsiębiorstwo ma przede wszystkim kreować wartości dla klienta i wszystkich kontrahentów społecznych, a zysk dla właściciela niech będzie raczej potwierdzeniem tych pożytków, a nie celem nadrzędnym.

To też zostało przyjęte ciepło i ze świadomością znaczenia europejskich najlepszych tradycji.

Część obrad dotyczyła zarządzania kapitałem intelektualnym. Mimo licznych interesujących wyników wypracowanych w dotychczasowych programach europejskich, daleko jeszcze do pełnego zrozumienia przemiany tego kapitału w wartości ekonomiczne. Do naszych propozycji dodaliśmy więc postulat rozwinięcia prac badawczych i teoretycznych nad ekonomiką nowej gospodarki.

Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dyrektor Jean Jacques Mertens, zapowiedział swój udział w konferencji kończącej pierwszą edycję Programu i Konkursu Lider Zarządzania CXO, którą zamierzamy zorganizować pod koniec marca w Warszawie. Bank ten jest szczególnie mocno zaangażowany w inwestycje rozwojowe w Polsce oraz wspieranie projektów innowacyjnych, a ostatnio utworzył pulę gwarancji kredytowych dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Od redakcji.

Przedstawicielem redakcji miesięcznika CXO oraz organizatorów Programu i Konkursu Lider Zarządzania CXO na sesji w Brukseli był redaktor Andrzej Góralczyk.