Program i Konkurs Lider Zarządzania CXO w Brukseli

Doświadczenia leżące u podstaw naszego projektu Lider Zarządzania CXO okazują się przydatne w jednym z najważniejszych programów gospodarczych Unii Europejskiej. Zostały przedstawione 8 listopada w Brukseli podczas konsultacji zorganizowanych przez Komisję Europejską i stały się przyczynkiem do programu podnoszenia innowacyjności gospodarki europejskiej.

Doświadczenia leżące u podstaw naszego projektu Lider Zarządzania CXO okazują się przydatne w jednym z najważniejszych programów gospodarczych Unii Europejskiej. Zostały przedstawione 8 listopada w Brukseli podczas konsultacji zorganizowanych przez Komisję Europejską i stały się przyczynkiem do programu podnoszenia innowacyjności gospodarki europejskiej.

Reorientacja europejskiej gospodarki w celu podniesienia jej konkurencyjności jest zadaniem niezwykle pilnym, ponieważ przez ostatnich 12 lat, gdy Europa musiała koncentrować się na stabilizacji finansów i walce z inflacją, USA mogły pozwolić sobie na politykę konsekwentnie prorozwojową, a Japonia - na umacnianie swej konkurencyjności (mimo nękającego ją kryzysu). Dystans dzielący stary kontynent od rywali, pod względem nakładów na badania i rozwój, podwoił się w latach 1994-2000. Toteż jednym z najważniejszych celów nowej polityki jest zwiększenie wydatków na tę sferę z 1,9% dochodu narodowego do 3%, a jednocześnie udział biznesu w tych wydatkach ma wzrosnąć z ok. 56% do prawie 67%. W marcu Rada Europy uzgodniła, że cele te powinniśmy osiągnąć do 2010 r.

Zobacz również:

We wrześniu ukazał się komunikat Komisji Europejskiej inicjujący dyskusję nad wspomnianymi celami. Nosi on tytuł. "Więcej badań dla Europy - w kierunku 3% dochodu narodowego" i zawiera ogólny zarys przyszłej polityki w sferze badawczo-rozwojowej. W ubiegłym tygodniu Komisja zorganizowała sześć pierwszych sesji konsultacji, na które zaproszono ekspertów i działaczy gospodarczych z całego kontynentu. Polski magazyn kadry zarządzającej CXO został zaproszony na sesję zatytułowaną "Badania i rozwój oraz innowacje w strategiach korporacyjnych i zarządzaniu".

Doceniono nasz wkład w kształtowanie postaw menedżerów przedsiębiorstw w Polsce oraz promocję odpowiedzialnych i efektywnych koncepcji i praktyk zarządzania.

Przedstawiliśmy trzy rekomendacje. Dotyczą one kwestii stymulowania popytu gospodarki na innowacje, systemu zachęt dla menedżerów i specjalistów zwłaszcza w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz programu szkoleń w zakresie zarządzania innowacjami. Pełen tekst opublikujemy w styczniowym numerze CXO, a teraz na gorąco przekazujemy tylko kilka spostrzeżeń i refleksji.

Przede wszystkim zaskoczenie. Nie spodziewaliśmy się, że nasze propozycje okażą się niezwykle trafne, przyjęte wręcz entuzjastycznie. Problemy polskich przedsiębiorstw, tak jak widzimy je w CXO, są zaskakująco podobne do problemów firm zachodnioeuropejskich. Natomiast różnica polega na tym, że tu, w Polsce, widzimy je bardziej całościowo, umieszczamy w kontekście ogólnoekonomicznym, społecznym i kulturowym. Dlatego nasz punkt widzenia został przyjęty jako najwłaściwszy do dalszej dyskusji i do rekomendacji dla przedsiębiorstw europejskich.

Sporą część naszej prezentacji - najbardziej inspirującą słuchaczy - poświęciliśmy projektowi Lider Zarządzania CXO, a zwłaszcza badawczej i promocyjnej części tego przedsięwzięcia. W kuluarach dowiedzieliśmy się, że głos jego organizatorów uwiarygodnia wieloletnia historia doświadczeń praktycznych, badań, poznawania praktyki gospodarczej i promocji najlepszych praktyk zarządzania, która doprowadziła do takiego, a nie innego kształtu Lidera Zarządzania CXO. Wyjaśniło się też, skąd entuzjazm. Otóż organizatorzy i osoby prowadzące poszczególne części obrad po cichu liczyli na to, że doświadczenia polskie, zdobyte w znacznie trudniejszych okolicznościach niż zachodnioeuropejskie, będą jakościowo nowym i cennym wkładem do debaty o przyszłości gospodarki kontynentu.

No i nie zawiedliśmy tych nadziei, przynajmniej w odniesieniu do tych kilku tematów omawianych na sesji. Oprócz wspomnianych trzech rekomendacji, zamieściliśmy w naszym wystąpieniu nieśmiałą uwagę pod adresem stowarzyszeń przemysłowych, o tym, że warto promować europejską ideologię niełatwego kapitalizmu, która głosi, że przedsiębiorstwo ma przede wszystkim kreować wartości dla klienta i wszystkich kontrahentów społecznych, a zysk dla właściciela niech będzie raczej potwierdzeniem tych pożytków, a nie celem nadrzędnym.

To też zostało przyjęte ciepło i ze świadomością znaczenia europejskich najlepszych tradycji.

Część obrad dotyczyła zarządzania kapitałem intelektualnym. Mimo licznych interesujących wyników wypracowanych w dotychczasowych programach europejskich, daleko jeszcze do pełnego zrozumienia przemiany tego kapitału w wartości ekonomiczne. Do naszych propozycji dodaliśmy więc postulat rozwinięcia prac badawczych i teoretycznych nad ekonomiką nowej gospodarki.

Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dyrektor Jean Jacques Mertens, zapowiedział swój udział w konferencji kończącej pierwszą edycję Programu i Konkursu Lider Zarządzania CXO, którą zamierzamy zorganizować pod koniec marca w Warszawie. Bank ten jest szczególnie mocno zaangażowany w inwestycje rozwojowe w Polsce oraz wspieranie projektów innowacyjnych, a ostatnio utworzył pulę gwarancji kredytowych dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Od redakcji.

Przedstawicielem redakcji miesięcznika CXO oraz organizatorów Programu i Konkursu Lider Zarządzania CXO na sesji w Brukseli był redaktor Andrzej Góralczyk.