Program i Konkurs Lider Zarządzania CXO - rozpoczęty!

Dobiegły końca przygotowania koncepcji i formuły organizacyjnej Programu i Konkursu Lider Zarządzania CXO. Proponujemy przedsiębiorstwom udział w unikatowym przedsięwzięciu, które ma na celu zarówno uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć firm, jak i wsparcie ich rozwoju poprzez dostarczenie informacji, wiedzy i możliwości uczenia się.

Dobiegły końca przygotowania koncepcji i formuły organizacyjnej Programu i Konkursu Lider Zarządzania CXO. Proponujemy przedsiębiorstwom udział w unikatowym przedsięwzięciu, które ma na celu zarówno uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć firm, jak i wsparcie ich rozwoju poprzez dostarczenie informacji, wiedzy i możliwości uczenia się.

Oto nasza propozycja:

1. Program i Konkurs Lider Zarządzania CXO jest inicjatywą miesięcznika CXO Magazyn Kadry Zarządzającej, wydawanego od listopada 2001 r. przez wydawnictwo IDG Poland. Współorganizatorem przedsięwzięcia, a zarazem jego patronem honorowym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy objął również Ryszard Kapuściński. W skład zespołu przygotowującego program i konkurs wchodzą przedstawiciele redakcji CXO, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Towarzystwa Doradczego z Krakowa. Nadzór merytoryczny sprawują naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Biznesu - NLU z Nowego Sącza.

2. Koncepcja programu i konkursu wyrasta z idei zrównoważonego rozwoju firm. Program i Konkurs Lider Zarządzania CXO stawia sobie za cel wsparcie przedsiębiorstw w podnoszeniu ich konkurencyjności, sprawności biznesowej i odpowiedzialności społecznej. Chodzi o wypracowanie i rozpropagowanie takiego modelu zarządzania, który uwzględnia interesy właścicieli kapitału, kadry menedżerskiej i pracowników, konsumentów, lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo XXI wieku musi być efektywne biznesowo zarówno dzięki odpowiednim praktykom menedżerów w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, jak i dzięki wiedzy i poczuciu współodpowiedzialności za firmę wśród załogi, a także dzięki akceptacji społecznej dla swoich poczynań.

3. Program i Konkurs Lider Zarządzania CXO obejmuje:

a) Audyt jakości zarządzania.

b) Konkurs Lider Zarządzania CXO.

c) Program promocji idei odpowiedzialnego, zrównoważonego biznesu i firm realizujących tę koncepcję (media, raporty, książki, konferencje).

d) Program szkoleń i wsparcia rozwoju firm laureatów w konkursie Lider Zarządzania CXO.

e) Klub Europejski, będący forum spotkań i dyskusji firm pragnących działać zgodnie z najlepszymi standardami europejskimi, będący dla nich pomostem do Unii Europejskiej.

4. Program i Konkurs Lider Zarządzania CXO wyznacza sobie pięć celów:

a) Znalezienie takich miar funkcjonowania przedsiębiorstw, które będę ilustrować jakość zarządzania w rozumieniu przedstawionym wyżej, wykonanie audytu w firmach, które zechcą się mu poddać. Wyniki audytu są podstawą do uczestniczenia w konkursie, ale przystąpienie do konkursu jest całkowicie dobrowolne. Wyniki audytu zawsze pozostają w firmie.

b) Upowszechnienie dobrych wzorów poprzez publikacje, konferencje, promocję na forum publicznym.

c) Wspieranie rozwoju firm nagrodzonych w konkursie poprzez zaoferowanie im pakietu szkoleń i zaproszenie do udziału w konferencjach oraz działaniach przygotowanych w ramach Programu Lider Zarządzania CXO.

d) Systematyczne prowadzenia badań i budowa wiedzy w zakresie dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju. Upowszechnianie tej wiedzy.

e) Przygotowanie opinii publicznej oraz środowisk biznesowych na przyjęcie standardów europejskich w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu w kontekście integracji europejskiej.

5. Podstawową formą działań w Programie i Konkursie Lider Zarządzania CXO jest audyt jakości zarządzania, obejmujący badanie ankietowe pracowników i zarządu (w przypadku zarządu pogłębione o wywiad), analizę podstawowych dokumentów (sprawozdania finansowe), przegląd posiadanych certyfikatów. Audyt jest odpłatny. Audyt jakości zarządzania może mieć różne stopnie zaawansowania. W wyniku audytu przedsiębiorstwa uzyskują rozbudowany raport na temat jakości zarządzania.

6. Korzyści przedsiębiorstw wynikające z audytu jakości zarządzania:

 • raport z audytu zawierający ocenę poziomu kultury organizacyjnej, zadowolenia pracowników, skuteczności rynkowej przedsiębiorstwa oraz wewnętrznej sprawności przedsiębiorstw (systemów zarządczych);

 • możliwość porównania swoich praktyk i osiągnięć z innymi firmami z danej branży;

 • zaproszenie do udziału w Konkursie Lider Zarządzania CXO;

 • specjalna oferta szkoleń i konferencji opracowana w ramach Programu Lider Zarządzania CXO;

 • zaproszenie do Klubu Europejskiego.

  7. Konkurs Lider Zarządzania CXO. Tytuł jest przyznawany każdorazowo w kilku kategoriach: w zależności od wielkości firmy (średnie, duże, wielkie) i w zależności od branży (firmy produkcyjne, firmy usługowe, banki i instytucje finansowe, firmy handlowe, firmy użyteczności publicznej). Do udziału w konkursie jest wymagany podstawowy audyt jakości zarządzania.

  8. Korzyści laureatów Konkursu Lider Zarządzania CXO. Udział w konkursie będzie potwierdzeniem i upublicznieniem dotychczasowych osiągnięć firm, potwierdzeniem wizerunku firmy rozwijającej się, wiarygodnej i odpowiedzialnej społecznie.

  a) Laureaci zostaną uhonorowani na wielkiej gali, na którą zostaną zaproszone zarządy firm biorących udział w konkursie, przedstawiciele środowisk biznesowych i organizacji gospodarczych, członkowie polskiego parlamentu, rządu i urzędu prezydenckiego, przedstawiciele agend Unii Europejskiej. Statuetkę wręczy Ryszard Kapuściński.

  b) Wyniki konkursu - laureaci - zostaną podane do wiadomości w prasie, radiu i TV. CXO Magazyn Kadry Zarządzającej opisze najlepsze praktyki w specjalnej edycji.

  c) Firmy będą mogły uczestniczyć w specjalnym programie szkoleń i konferencji, przygotowanym w ramach Programu Lider Zarządzania CXO, dotyczącym strategii zrównoważonego rozwoju.

  d) Firmy laureaci będą mogły jako pierwsze wykorzystać narzędzia do monitorowania i analizy jakości zarządzania oraz zrównoważonego rozwoju, wypracowane w ramach Programu Lider Zarządzania CXO.

  e) Laureaci wejdą jako członkowie założyciele do Klubu Europejskiego CXO, utworzonego w celu promocji biznesu zgodnego z najlepszymi standardami społecznymi i gospodarczymi wspólnoty europejskiej.

  9. Firmy mogą zgłaszać swój akces do Programu i Konkursu Lider Zarządzania CXO od 20 V do 30 VI 2002 r. Program będzie realizowany sukcesywnie, natomiast konkurs zostanie rozstrzygnięty w marcu 2003 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adresy: [email protected] oraz [email protected]