Private banking znad Dunaju

Austriacki Raiffeisen Bank Polska od kilku już lat buduje i umacnia swoją pozycję w perspektywicznym segmencie polskich zamożnych klientów.

Austriacki Raiffeisen Bank Polska od kilku już lat buduje i umacnia swoją pozycję w perspektywicznym segmencie polskich zamożnych klientów.

Będąc częścią międzynarodowej grupy finansowej, może oferować klientom te same rozwiązania, które są dostępne na rynkach zagranicznych - w Austrii, Niemczech, Szwajcarii czy we Francji. Raiffeisen ma w Polsce ponad 5200 klientów private bankingu. Usługi bankowości prywatnej są świadczone w ramach Raiffeisen Club. Aby stać się członkiem ekskluzywnego klubu, należy posiadać zdeponowane w banku środki w wysokości co najmniej 200 tys. zł lub osiągać wpływy na rachunek w wysokości powyżej 10 tys. zł miesięcznie. Są również wyjątki. Z usług elitarnej bankowości mogą korzystać klienci niespełniający powyższych kryteriów, bank bowiem chętnie powita osoby cieszące się wysokim zaufaniem opiniotwórczych środowisk i o uznanej pozycji społecznej.

Unikalność oferty

Oferta inwestycyjna Raiffeisen Club zdecydowanie różni się od standardowej oferty detalicznej. Najzamożniejszym klientom proponuje się rozwiązania finansowe przygotowane dla potrzeb konkretnych transakcji, starając się zapewnić kompleksową obsługę. Bank udostępnia niestandardowe produkty i usługi, często przeniesione z bankowości korporacyjnej na grunt bankowości prywatnej.

"Do dyspozycji klientów stawia-my szereg rozwiązań umożliwiających efektywne lokowanie i pomnażanie kapitału: usługi asset management, produkty strukturyzowane, obligacje komercyjne, papiery wartościowe, fundusze hedgingowe, prestiżowe karty płatnicze, usługi z zakresu transakcji walutowych, niedostępne szerszemu gronu klientów detalicznych" - mówi Barbara Stęchły, zastępca dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej w Raiffeisenie. Za nowatorską na polskim rynku należy uznać ofertę funduszy hedgingowych. Przykładem jest obligacja indeksowana MAN MGS Access, będąca produktem bezpośrednio powiązanym z grupą 15 funduszy hedgingowych stosujących różne strategie inwestycyjne, które zostały wyselekcjonowane przez Man Investments. Z kolei produkty strukturyzowane to certyfikaty emitowane przez Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Łączą one gwarancję zwrotu 100% zainwestowanego kapitału z potencjałem osiągania atrakcyjnych zysków. Oprócz instrumentów z gwarancją w Raiffeisen Clubie pojawią się w najbliższym czasie certyfikaty z niższym poziomem ochrony kapitału, przeznaczone dla inwestorów o silnym przekonaniu, że na rynku kapitałowym będą kontynuowane wzrosty.

Klienci private banking mają również możliwość inwestowania swych oszczędności w lokaty negocjowane, papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, euroobligacje, lokaty dwuwalutowe, ubezpie-czenia na życie z funduszem inwestycyjnym.

Komfortowo i dyskretnie

Jak mówi Barbara Stęchły, podstawą świadczenia usług private banking jest zespół doradców bankowych. To właśnie doradca czuwa nad tym, aby klient miał pełną informację i komfort podejmowania decyzji. Współpraca z nim to również gwarancja wygody i dyskrecji. Indywidualne spotkania z klientami odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach, poza salą operacyjną. Doradcy RClub spotykają się z klientami także poza siedzibą banku, również poza standardowymi godzinami obsługi. Do tego dochodzą elektroniczne kanały obsługi. Dane dotyczące klientów private banking są utajnione w systemach bankowych.

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszego człowieka sukcesu bez prestiżowej karty kredytowej. W RClub ich wybór jest duży - dostępne są m.in. MasterCard Platinum i Visa Platinum.

Klient posiadający kartę MasterCard Platinum może liczyć na ofertę dotyczącą organizacji czasu wolnego, udziału w imprezach organizowanych przez Bank, pomocy w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i towarzyskich z innymi klientami, a także zestaw usług dodatkowych w ramach Raiffeisen Concierge. Serwis ten umożliwia korzystanie z szerokiego wachlarza usług na terenie całego świata, np.: dostawa zakupów, nabycie biletów na imprezy sportowe i kulturalne, organizacja wypoczynku, rezerwacja miejsc w hotelach, samolotach, imprezach turystycznych, rezerwacja sal konferencyjnych, stolików w restauracji, zapewnienie samochodu zastępczego i wynajmu limuzyny, organizacja opieki dla dzieci oraz usług drobnej pomocy domowej.

To nie wszystko, co daje RClub. Klienci private banking mogą brać udział w zagranicznych imprezach wyjazdowych o charakterze incentive trips. Ofertę dopełnia program Premium Collection (w ramach karty MasterCard Platinum), dający szereg przywilejów przy nabywaniu ekskluzywnych dóbr i usług, oferowanych przez renomowane sieci hoteli, sklepów czy biur podróży.

Zamożni klienci banku będący członkami Klubu Inwestora mogą uczestniczyć w seminariach organizowanych przez bank, poświęconych zagadnieniom inwestycji finansowych, połączonymi ze spotkaniami z zarządzającymi aktywami i ekonomistami. O tym, jak owocne są spotkania z innymi członkami RClubu, świadczą liczne przykłady podejmowania między nimi współpracy biznesowej.

Jak widać, oferta bankowości prywatnej przywieziona znad modrego Dunaju na dobrezagościła w naszym kraju.Wzbogacenie rynku o noweprodukty, doświadczenia, a także podejście do sprawy obsługi najzamożniejszych Polaków urozmaica nasz rynek usług bankowych. Zapewnepamiętać o tym będą ludzie sukcesu, udający się po ciężkiej pracy na odpoczynek do malowniczej ojczyzny króla tańców - walca.