Elektroniczne informatory

Alternatywą dla długich kolejek w Krajowym Rejestrze Sądowym są internetowe systemy rejestrujące dane przedsiębiorstw, wyniki finansowe, powiązania kapitałowe, sposób reprezentacji etc.

Alternatywą dla długich kolejek w Krajowym Rejestrze Sądowym są internetowe systemy rejestrujące dane przedsiębiorstw, wyniki finansowe, powiązania kapitałowe, sposób reprezentacji etc.

Elektroniczne informatory funkcjonują na rynku od dawna. Są ulepszane pod kątem funkcjonalności, bazy danych, narzędzi do wyszukiwania. Ostatnio dwa z nich: Informator Prawno-Gospodarczy (IPG) wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i Serwis Prawno-Gospodarczy Premium (SPG) LexisNexis, zostały unowocześnione.

Co można znaleźć w IPG?

Redakcja Wolters Kluwer Polska zmodyfikowała program zawierający elektroniczne wersje informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B. Pierwotna wersja oparta była jedynie na dostępie do stron pdf podmiotów. Nowa, z jednej strony zachowuje funkcjonalności poprzedniej, z drugiej ułatwia dostęp do informacji, prezentując je w wersji tekstowej. Redakcja stworzyła specjalne zestawy filtrów, uwzględniając zarówno specyfikę publikatorów, jak i poszukiwanych danych.

W części MSiG-KRS program zawiera metryki podmiotów, w których prezentowane są ujednolicone informacje o firmie. Z tego miejsca można za jednym kliknięciem myszki zobaczyć, jak wyglądały dane o firmie wcześniej, prześledzić zmiany, np. w zarządzie, zorientować się, czy wspólnik danej spółki powiązany jest także z innymi podmiotami, uzyskać informację o wysokości kapitału. Kolejną cechą metryki podmiotu jest skupienie i zapewnienie dostępu do innych informacji zawartych w MPB i MSB (sprawozdania finansowe), a także ogłoszeń opublikowanych w MSiG (np. związanych z likwidacją przedsiębiorstwa).

Nie stanowi najmniejszego problemu sprawdzenie, czy dana osoba jest uprawniona do reprezentacji (np. czy podpis kontrahenta wystarczy do zawarcia umowy, czy też musi on działać w ramach reprezentacji łącznej). Posługując się nazwiskiem, imieniem bądź innymi danymi, łatwo można odnaleźć powiązania osób z innymi podmiotami i uzyskać informację o zajmowanej przez nich pozycji.

Ponadto, cała treść wpisów do KRS jest dostępna poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe, a więc możliwa do odnalezienia jest dowolna część wpisu do KRS. Informacje można obejrzeć także w formacie pdf oryginalnych stron MSiG.

Dzięki modyfikacji Informatora użytkownicy mają:

  • przejrzystą formę prezentacji informacji (metryka podmiotu, wyselekcjonowanie najważniejszych danych, merytoryczne posegregowanie danych w "wątki", czytelne rozmieszczenie informacji);
  • możliwość śledzenia zmian (np. składów osobowych organów, funkcji poszczególnych osób czy wysokości kapitału w czasie);
  • szeroki zakres informacji (dane zawarte w nowym IPG dotyczą ponad 212 000 podmiotów i stale rosną. Program zapewnia dostęp m.in. do informacji o składach organów, funkcjach osób i sposobie reprezentacji, wspólnikach, adresach siedziby i oddziałów, przedmiocie działalności, wysokości kapitału, sprawozdań finansowych;
  • możliwość sprawdzania powiązań danej osoby z jakimś podmiotem, pełnionych funkcjach;
  • bogactwo kryteriów wyszukiwania (poprzez numer NIP, REGON, PESEL, nazwisko osoby poszukiwanej, nazwę ulicy, przy której podmiot ma siedzibę, sygnaturę sprawy);
  • wyszukiwanie pełnotekstowe, pozwalające na łatwe przeszukiwanie treści publikatorów.

"Informator Prawno-Gospodarczy - mówi Anna Kojtych, z-ca dyrektora handlu i marketingu Wolters Kluwer Polska - jest jedynym programem, który udostępnia informacje o reprezentacji firmy, tak istotne przy weryfikacji wszelkich umów, sposobie przekształcenia podmiotu oraz podaje pełną klasyfikację działalności gospodarczej (EKD). IPG wyróżnia także wyszukiwarka pełnotekstowa, która umożliwia znalezienie dowolnych fraz w treści całego dokumentu, w części ogłoszeń i wpisów do KRS. Poza wersją online, dla zainteresowanych, oferujemy także dostęp do programu wersji Windows (CD/DVD). Powiązanie z Moją Strefą w Systemie Informacji Prawnej LEX pozwala na monitoring nowych informacji pod kątem wskazanego podmiotu MSiG".

Co daje SPG?

Wersja, z której można było korzystać przed zmianami, była podobna do IPG. Program zawiera dane z identycznych źródeł (MSiG, MPB i MSB), dlatego można tam znaleźć praktycznie to samo co w opisanym wyżej IPG. Serwis umożliwia wyszukiwanie podmiotów i osób poprzez bogaty zestaw kryteriów, śledzenie powiązań między nimi oraz publikuje metryczki firm. Zainteresowany użytkownik może obejrzeć dodatkowo treść wpisu czy ogłoszenia w formacie pdf, co uwiarygodnia zawartość. Zastosowany bogaty zestaw kryteriów daje dwa rodzaje list wynikowych: podmioty (gdy zastosowano kryterium inne niż miejsce publikacji) oraz wpisy/ogłoszenia (gdy zastosowano kryterium miejsce publikacji). Podobnie jak w IPG, i tu redakcja stworzyła element "soczewki", która skupia w jednym miejscu wybrane informacje o firmie. "Nowy Serwis Prawno-Gospodarczy Premium - mówi Joanna Hirsz-Kropińska, dyrektor marketingu LexisNexis - oferuje poza danymi z KRS (MSiG) oraz publikowanymi w MP B sprawozdaniami finansowymi także unikatowy dostęp do bazy niepublikowanych sprawozdań finansowych w formie raportów wywiadowni gospodarczej InfoCredit oraz informacje o zaległościach płatniczych z Krajowego Rejestru Długów - Biura Informacji Gospodarczej. Dodatkowo oferuje użytkownikowi rozwiązania ułatwiające analizę podmiotu z KRS. Graficzna wizualizacja powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy firmami ułatwia prześledzenie zależności pomiędzy podmiotami, zaś alerty powiadamiające o każdej zmianie w firmie wynikającej z wpisu do KRS gwarantują bieżące aktualizowanie wiedzy na temat organizacji. Wyszukiwarka instytucji określa właściwe miejscowo sądy i urzędy dla analizowanej firmy. To jedyne tego typu narzędzie dostępne na rynku. W najbliższym czasie dodamy również kolejne pola w metryce podmiotu z KRS, m.in. sposób reprezentacji firmy oraz wiele innych narzędzi ułatwiających zarządzanie ryzykiem".