Ile warte jest przedsiębiorstwo?

Metoda DCF w teorii

W metodzie zdyskontowanych strumieni pieniężnych DCF wartość firmy równa jest sumie korzyści finansowych, jakie przyniesie wyceniana spółka właścicielowi. Korzyści te można zdefiniować jako sumę dwóch składników:

  • zaktualizowanej wartości salda przepływów pieniężnych działalności firmy w założonym okresie prognozy (FCF);
  • zaktualizowanej wartości rezydualnej, czyli wartości przedsiębiorstwa pod koniec okresu prognozy (RV).

Stąd wartość przedsiębiorstwa w metodzie DCF określana jest wg wzoru:

W= FCF + RV

Zaktualizowana wartość salda przepływów pieniężnych działalności firmy w założonym okresie prognozy (FCF) szacowana jest poprzez dyskonto wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych firmy generowanych w okresie prognozy.

Ile warte jest przedsiębiorstwo?

Istotnym elementem procesu wyceny jest prawidłowe oszacowanie stopy dyskontowej (r), zgodnie z którą następuje zaktualizowanie przyszłej wartości kapitału na jej wartość na dzień wyceny. Ustalana jest ona na podstawie WACC - średniego ważonego kosztu kapitału własnego i kosztu długu, ważonego odpowiednio udziałem długu oraz kapitału własnego w strukturze kapitału spółki.

Ile warte jest przedsiębiorstwo?

Koszt kapitałów własnych (kw) szacowany jest przy użyciu modelu CAPM:

Ile warte jest przedsiębiorstwo?

Wartość końcowa (rezydualna) oznaczająca wartość wycenianej firmy po okresie prognozy obliczana jest według poniższej zależności:

Ile warte jest przedsiębiorstwo?

Metoda dochodowa najlepiej odzwierciedla sytuację danego przedsiębiorstwa. Ma jednak kilka istotnych wad. Uzależnia wartość przedsiębiorstwa od bardzo dużej liczby parametrów i założeń oraz wymaga budowy modelu finansowego. Wiąże się to jednocześnie z ryzykiem popełnienia błędu w szacowaniu niektórych parametrów (m.in. stopy dyskontowej) oraz możliwości manipulacji wyników poprzez przyjęcie niewłaściwej wartości, np. współczynnika beta. Przykład pokazuje, jak wrażliwa może być wycena na zmianę założeń.

Ważna jest także analiza prawidłowości i realności sporządzonych prognoz finansowych, tak aby odzwierciedlały one rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa.