Zarząd PKP S.A. bez zmian do 2018 roku

  • (pw),

Na stanowisko prezesa zarządu ponownie powołany został Jakub Karnowski, zaś członkami zarządu zostali ponownie: Piotr Ciżkowicz oraz Jarosław Bator. Zgodnie z postanowieniami Statutu PKP S.A., członkowie Zarządu Spółki powoływani są na kadencję, która trwa trzy lata.

27 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP S.A. przyjęło sprawozdanie z działalności spółki w 2014 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, a także udzieliło absolutorium zarządowi oraz powołało członków zarządu VI kadencji.

Pozytywnie oceniamy dotychczasowe działania spółki dokonane pod zarządem dotychczasowych władz. Dlatego decyzja o udzieleniu absolutorium była naturalna - ocenił wiceminister Sławomir Żałobka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju który przewodniczył.

Zarząd PKP S.A. bez zmian do 2018 roku

Jakub Karnowski - Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz University of Minnesota, były stypendysta The Margaret Thatcher Foundation w London School of Economics. Ma tytuł Chartered Financial Analyst potwierdzający kwalifikacje w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

Jest adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. W latach 1997-2000 był szefem gabinetu politycznego i doradcą ministra finansów. Następnie doradzał w sprawach makroekonomicznych PKPP „Lewiatan”, był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a później dyrektorem departamentu zagranicznego NBP (2001-03).

Od 2003 do 2008 r. pracował w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie jako zastępca dyrektora wykonawczego. W latach 2008-12 pełnił funkcję prezesa PKO TFI, a od 2010 do 2013 r. był członkiem zarządu CFA Society of Poland.

Zarząd PKP S.A. bez zmian do 2018 roku

Jarosław Bator - Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek zespołów audytowych dla największych portfeli nieruchomości w Europie Środkowej. Posiada tytuł Rzeczoznawcy Majątkowego oraz jest członkiem brytyjskiej organizacji doradców nieruchomości „The Royal Institution of Chartered Surveyors" (MRICS). W latach 2001-2002 pracował w firmie Arthur Andersen. Następnie (2002-2012) związany z Ernst&Young, gdzie specjalizował się w doradztwie obejmującym wycenę nieruchomości, obsługę transakcji, analizy wykonalności inwestycji oraz strategie zarządzania portfelem nieruchomości. W 2012 r. rozpoczął pracę w PKP S.A. jako dyrektor zarządzający ds. nieruchomości.

Zarząd PKP S.A. bez zmian do 2018 roku

Piotr Ciżkowicz - Członek Zarządu

Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. W latach 2002-08 związany był z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie kierował Wydziałem Międzynarodowych Studiów Porównawczych Departamentu Zagranicznego NBP.

Pracował jako ekspert zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (2006 r.). W latach 2007-09 był wiceprezesem Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W 2008 r. związał się z firmą doradczą Ernst & Young, gdzie pełnił funkcję m.in. dyrektora programu Sprawne Państwo i głównego ekonomisty. Pracował też w Raiffeisen Banku (dzisiaj Raiffeisen Polbank) i Kredyt Banku (dzisiaj BZ WBK).