Witold Jaworski przychodzi ... i odchodzi z PZU

Witold Jaworski obejmie funkcję prezesa zarządu PZU Życie SA. Jako członek zarządu PZU SA odpowiadać będzie również za ofertę produktową, politykę cenową, marketing w Grupie PZU, Link 4 oraz koordynację działań sprzedażowych pomiędzy segmentami.

Zmiany w zarządzie i strukturze władz grupy PZU jest wynikiem wdrażanej strategii 3.0 w Grupie PZU.

- Strategia PZU 3.0 wyznacza ambitne cele dotyczące wzrostu biznesu ubezpieczeniowego w poszczególnych segmentach, kładąc silny nacisk na wysoki poziom obsługi klienta. Tworząc PZU 3.0 chcemy aktywnie rozwijać obszary, w których jest istotny potencjał wzrostowy. Potrzeba do tego wzmocnienia segmentów i skupienia się na poziomie zarządczym na kliencie. Dlatego postanowiliśmy w ramach całej Grupy PZU osobno przypisać zakresy odpowiedzialności dla segmentów klienta indywidualnego i korporacyjnego – stwierdził Andrzej Klesyk, prezes PZU SA, przewodniczący RN PZU Życie SA.

Witold Jaworski przychodzi ... i odchodzi z PZU

Witold Jaworski (prezes zarządu PZU Życie SA.)

W związku ze zmianami rezygnację z funkcji prezesa zarządu PZU Życie SA złożył Dariusz Krzewina. Teraz pozostając w zarządzie spółki życiowej i majątkowej będzie odpowiedzialny za pion klienta korporacyjnego w Grupie PZU.

Funkcję prezesa zarządu PZU Życie SA objął Witold Jaworski, który na początku września na wniosek Prezesa Zarządu Spółki został powołany przez Radę Nadzorczą PZU SA w skład Zarządu PZU SA powierzającą mu pełnienie funkcji członka Zarządu PZU SA. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

- Chcę, byśmy pozostali liderem wyznaczającym standardy dla rynku. Do tego potrzeba jasnych i klarownych produktów i silniejszego wykorzystania nowych technologii. Kluczowe będzie przy tym stworzenie w przyszłości ekosystemu budującego lojalność oraz zwiększającego zaangażowanie klientów – powiedział Witold Jaworski.

Pan Witold Jaworski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (magister ekonomii), Fachhochschule für Wirtschaft w Berlinie (stypendium) oraz Eurekans Management Development Program oraz doktorem nauk ekonomicznych. W latach 2001-2010 był adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Pan Witold Jaworski posiada bogate doświadczenie zawodowe w sektorze ubezpieczeniowym. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku pracą analityka w Tillinghast Towers Perrin we Frankfurcie. Od lutego 1998 roku do marca 2001 roku pracował w McKinsey & Company, najpierw na stanowisku Business Analysts, a następnie na stanowisku Associate. Od grudnia 2000 roku do lipca 2001 roku pracował jako starszy wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od lipca 2002 roku do marca 2004 roku pracował w McKinsey & Company na stanowisku Associate, a następnie od kwietnia do maja 2004 roku na stanowisku Engagement Manager.

Od maja 2004 roku do grudnia 2012 roku związany z Grupą PZU, gdzie od maja do grudnia 2004 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Biurze Produktów

Ubezpieczeniowych PZU SA, od grudnia 2004 roku do września 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Produktów Komunikacyjnych w Biurze Zarządzania Produktami PZU SA, a od lipca 2006 roku do lipca 2007 roku pełnił również obowiązki Dyrektora Biura Zarządzania Produktami PZU SA, od września 2006 roku do lipca 2007 roku zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego

ds. Produktów Ubezpieczeniowych PZU SA, zaś od lipca 2007 roku Dyrektora Zarządzającego ds. Klienta Masowego, a od grudnia 2007 roku do grudnia 2012 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA, odpowiedzialnego za zarządzanie siecią, pion klienta masowego, sprzedaż i zarządzanie produktami oraz marketing.

Od lutego 2012 roku do grudnia 2012 roku Pan Witold Jaworski pełnił ponadto funkcję Członka Zarządu spółki zależnej od PZU SA - PZU Życie SA.

Pan Witold Jaworski zasiadał także w radach nadzorczych spółek zależnych od PZU SA: PZU Litwa i PZU Litwa Życie, TFI PZU SA oraz PTE PZU SA.

W czerwcu 2008 roku został powołany do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie od czerwca 2009 roku do czerwca 2013 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Od maja 2008 roku do grudnia 2012 roku pełnił również funkcję Członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Od kwietnia 2013 roku do lutego 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. Ponadto był przewodniczącym Rad Nadzorczych PTE Allianz Polska S.A. i TFI Allianz Polska S.A. oraz Allianz Polska Services sp. z o.o. i Allianz Edukacja S.A.

Aktualizacja: 30 grudnia 2015 19:05

Na początku grudnia po niemal 8 latach na prośbę największego akcjonariusza PZU, Skarbu Państwa, rezygnację złożył prezes PZU SA - Andrzej Klesyk.

W ślad za Klesykiem z funkcji członka zarządu PZU SA oraz Prezesa Zarządu PZU Życie zrezygnował też Witold Jaworski.