Wielka cyfrowa synteza

Wraz z wykreowaniem w Grupie Synthos ekosystemu IoT otwiera się pole do procesowych, strategicznych działań optymalizacyjnych, jakie dają m.in. funkcje predictive maintenance, zaawansowanej prognostyki planowania i utrzymania produkcji.

Wielka cyfrowa synteza

FOTO

Archiwum Synthos

W 2017 r. w Grupie Synthos powstały zręby koncepcji przemysł 4.0. Uruchomienie tej koncepcji oznacza szereg korzyści i otwiera ciekawe perspektywy na dalsze udoskonalenia. „Jest to efekt mojej misji, pracy i współpracy z innymi kluczowymi menedżerami grupy w ostatnich latach w Synthos. Można to określić mianem budowy technologii wspierającej realizację takiej wizji przemysłu” – mówi Marek Niziołek, CIO Grupy Synthos.

IoT do grona standardów

Podstawą jest zbudowanie środowiska IoT integrującego główne zakłady produkcyjne. W 2017 r. wcześniejsze wdrożenie narzędzi OSI SOFT, integrujących kilka tysięcy elementów IoT na terenie zakładów produkcyjnych w Oświęcimiu, zaowocowało zakupieniem licencji, przygotowaniem środowisk serwerowych i uruchomieniem kolejnego etapu wdrożenia. To integruje kilkadziesiąt tysięcy elementów IoT na terenie zakładów produkcyjnych Synthos w Polsce i w Czechach oraz umożliwia dalszą integrację w ramy szerokiego pan-środowiska IoT także w pozostałych plantach w Grupie Synthos. Rozwiązanie archiwizuje informacje o stanach czujników z większości urządzeń IoT, obejmuje narzędzia do wizualizacji i raportowania oraz udostępniania tych danych poprzez odpowiednie konektory do innych systemów informatycznych grupy, w tym do wdrażanego właśnie systemu SAP. Środowisko IoT „pracuje” już dla biznesu. „Dane z systemu OSI są od dłuższego czasu skutecznie wykorzystywane m.in. przez energetyków Synthos do monitorowania ich instalacji wytwórczych. Wizualizacje procesów i raportowanie z systemów produkcyjnych OSI wykorzystują również wybrane instalacje chemiczne w Oświęcimiu. Dane z automatyki zostały podpięte do systemu raportowo-analitycznego i są stosowane w raportach. Testujemy ich wykorzystywanie do automatyzacji rozliczania produkcji. Zakończyliśmy z sukcesem projekt pilotowy i uruchamiamy projekt produkcyjny optymalizacji działania linii produkcyjnych na instalacji w Oświęcimiu i rozważamy kolejne zastosowania” – mówi Marek Niziołek. I dodaje:

„Wraz z wykreowaniem ekosystemu IoT otwiera się pole do procesowych, strategicznych działań optymalizacyjnych, jakie dają m.in. funkcje predictive maintenance, zaawansowanej prognostyki planowania i utrzymania produkcji”
.
Szerokim frontem w Synthos

Rozwinięte i szeroko stosowane jest rozwiązanie Business Intelligence.

Prowadzona jest migracja infrastruktury do zewnętrznego centrum danych, zsynchronizowanego online klastra geograficznego.

Zarządzanie procesami biznesowymi odbywa się w środowisku iGrafix, a także opierając się na własnych narzędzia pozwalających również na mobilny dostęp do nich. Prowadzą menedżerów przez listę zadań do akceptacji, z dostępem do aktywnych linków do zbiorów informacji zarządczej, potrzebnych dokumentów, prostym systemem weryfikacji, autoryzacji i odrzucenia.

Skutecznie przeszliśmy do Office w wersji hybrydowej, a teraz do Office 365 w całej grupie międzynarodowej – z szerokim wykorzystaniem systemu Skype for Business w pełni zintegrowanego z narzędziami wideokonferencyjnymi Polycom.

W produkcji i R&D znajdują zastosowanie narzędzia do symulacji reakcji chemicznych, używane do obniżania kosztów tworzenia środowisk laboratoryjnych i tzw. półprodukcyjnych, na których dotychczas sprawdzaliśmy powstające u nas receptury, instalacje, przebieg reakcji chemicznych i procesów.

Rozwijane jest rozwiązanie do zarządzania projektami oparte na Microsoft EPM, a obecnie migrowane do wersji chmurowej i integrowane z SAP.

Ponadto analizowane jest wykorzystanie Big Data do badania otoczenia konkurencyjnego, antykarteli. Rozwijamy zaawansowany system transportowy zintegrowany z WMS, ERP i systemami kontroli dostępu, logistyki zakładowej itd. Zaprojektowaliśmy, przetestowaliśmy na poziomie PoC i przygotowujemy do produkcyjnego uruchomienia system śledzenia online floty cystern kolejowych wykorzystywanej przez Grupę Synthos na terenie całej Europy do transportu surowców strategicznych.

Firma zyskuje także potencjał do dalszej automatyzacji i informatyzacji procesów produkcyjnych, do wzmocnienia pozostałych projektów, uzyskania synergii w ramach całego frontu IT. „Jestem przekonany, że wdrożenie IoT należy umieścić w kontekście innych działań o charakterze cyfryzacji i informatyzacji firmy” – mówi Marek Niziołek. Najlepszy przykład wpływu i współoddziaływania stanowi prowadzony w Grupie Synthos od ponad roku proces analizowania wymagań, projektowania i wdrażania najnowszej wersji systemu SAP Hana. To wdrożenie w rozbudowanej wersji, m.in. z nowym eWM, z zaawansowanym planowaniem i budżetowaniem oraz planowaniem operacyjnym. „Jest to projekt kluczowy dla realizacji strategii cyfrowej transformacji ze względu na specyfikę działania Grupy Synthos na rynku, konieczność ciągłego monitorowania wartości spreadów na kluczowych surowcach i produktach. Staramy się, aby nowe zintegrowane rozwiązanie zastąpiło dotychczasowe planowanie operacyjne realizowane przez mniej lub bardziej zintegrowane ze sobą arkusze xls oraz niezależnie utrzymywane w dzisiejszym ERP, czasochłonne, ale precyzyjne narzędzia do rocznego i comiesięcznego planowania z dokładnym rozliczeniem kosztów planistycznych oraz wyliczaniem planistycznych kosztów wytwarzania produktów” – mówi Marek Niziołek. Projekt ten ma wiele innych zazębiających się z wykreowanym ekosystemem IoT aspektów, m.in. moduł Predictive Maintenance, który będzie miał dobre źródło danych, czy aspekt standaryzacyjny, związany z aktywnością Grupy na rynku przejęć, wymagających potem sprawnej integracji.

Bezpieczeństwo jako wyzwalacz reakcji

Kluczowym wyzwaniem w tworzeniu działającego, domkniętego w sensie procesowym środowiska IoT jest zapewnienie bezpieczeństwa. Wdrożenie bezpiecznego rozwiązania systemów, które pozwalają na dostęp do danych z urządzeń automatyki przemysłowej bez konfliktu ze służbami utrzymania ruchu, bardzo wrażliwymi na bezpieczeństwo systemów sterowania automatyką przemysłową, to duże wyzwanie. Dlatego to, co się już udało zrobić, jest wielkim sukcesem.

Wielka cyfrowa synteza

Spełnienie wymogów bezpieczeństwa integracji automatyki z IT to pierwszy krok. Teraz wdrożenie zaczyna odwdzięczać się także w tym wymiarze poprzez stopniową, ale istotną poprawę i ułatwienie nadzoru nad procesami produkcyjnymi, co powinno owocować minimalizacją awarii, radykalną poprawą efektywności oraz zwiększeniem bezpieczeństwa, stabilności całego systemu.

Ważne dla tworzenia bezpiecznego środowiska dla całej Grupy było sfinalizowanie projektu kompleksowej replikacji oraz archiwizacja profili i podstawowych danych użytkowników komputerów firmowych w dedykowanym storage (Storesimple) z backupem w Microsoft Azure. Rozwiązanie pozwala na dostęp do backupu oraz synchronizację danych na komputerach użytkowników i szybkie odtwarzanie danych w trybie online. „To tylko pozornie drobne rozwiązanie. W czasach dużego zagrożenia danych użytkowników zapewnia najpierw kluczowym użytkownikom, a docelowo wszystkim pracownikom w Grupie, że dane, w tym profile użytkowników firmowych komputerów osobistych, są zabezpieczane na dyskach sieciowych, archiwizowane w nieedytowalnych kopiach w chmurze i możliwe do odzyskania zarówno na fizycznym komputerze użytkownika, jak i na wirtualnym komputerze na serwerze. Odtwarzanie stanowiska pracy wraz z danymi użytkownika skróciło się do kilku minut” – mówi Marek Niziołek. Ze względu na wciąż pojawiające się nowe zagrożenia zestaw tych narzędzi jest cały czas testowany i udoskonalany. W 2017 r. pełna wersja rozwiązania została produkcyjnie uruchomiona dla kluczowych użytkowników i jest propagowana na kolejne grupy komputerów. „To naprawdę znaczący krok w zakresie zabezpieczenia użytkowników i ich danych przed zagrożeniami ze strony cyberprzestępców oraz skutkami awarii innego typu” – podkreśla CIO Grupy Synthos.

IT jako laboratorium innowacji

Marek Niziołek chętnie zdradza swój warsztat CIO. „Jestem w opisanych działaniach osobą odpowiedzialną za wykreowanie, wybór i realizację wszystkich koncepcji. Obecnie przeżywamy bardzo intensywny, gorący czas, kiedy poza zwykłym nawałem projektów wytyczyliśmy z powodzeniem i bardzo wyraźnie podstawy działania zintegrowanej technologicznie firmy, zintegrowanej technologii, na której działają procesy biznesowe oraz procesy produkcyjne. Przerzucenie tych mostów otwiera znakomite perspektywy optymalizacyjne i konkurencyjne” – mówi.

Są to kwestie, które ma okazję omawiać z CxO i LOB jako architekt, wykonawca technologicznego szkieletu nowego modelu biznesowego. „

Moją rolą jest dobór narzędzi, rozwiązań, które pozwalają na cyfrowe – w coraz większym stopniu – zarządzanie firmą przez procesy. To rozwój ze świadomością odpowiedzialności za nadanie firmie elastyczności – dynamicznego zarządzania operacyjnego, szybkiego podejmowania i wdrażania decyzji biznesowych i produkcyjnych na wszystkich szczeblach”
– ocenia swoją rolę Marek Niziołek. Ta rola obejmuje także, co uważa za szczególnie ważne, zapewnienie, że wprowadzanie firmy w rzeczywistość cyfrową, choćby zapewnianie dostępu do danych z automatyki przemysłowej, migrowanie do Office czy nowego centrum danych, dokonuje się bezpiecznie, z dbałością o „higienę” cyfrową. Z tego nurtu wywodzą się prace nad bezpieczeństwem środowiska IoT, ale także wspomniane utworzenie środowiska back-upowego w koncepcji chmurowej oraz zaprojektowanie schematu cyklicznych audytów bezpieczeństwa.

Jako szef IT stara się realizować wizję skutecznej informatyzacji firmy, koncentrując się strategicznie na dwóch podstawowych fundamentach. Pierwszym z tych fundamentów jest rozumienie przez IT potrzeb biznesu, bycie blisko rzeczywistych problemów i wyzwań. „Od początku mojej obecności w Grupie Synthos staram się systematycznie budować grono współpracowników IT po stronie biznesu – mówi Marek Niziołek. Systematyczne starania i troska o skuteczne realizowanie potrzeb sprawiają, że obecnie do tego grona ścisłych współpracowników IT, na których bezpośrednie wsparcie przy realizacji projektów może liczyć, należą szeregowi pracownicy, menedżerowie obszarów biznesowych, a nawet osoby pełniące w Grupie funkcje na poziomie CxO. „To naprawdę kluczowe – bez ich wsparcia, zrozumienia i wzajemnego zaufania niczego sensownego na dłuższą metę byśmy nie zbudowali” – stwierdza Marek Niziołek.

Rozwój wymaga finansowania. „Moje podejście, dążenie do zapewnienia wspólnych korzyści jest warunkiem pozyskiwania finansowania dla projektów IT w Grupie. Najważniejsi zarządzający grupą decydują się na wydatkowanie niejednokrotnie wielkich kwot na projekty IT, wpisując często od razu na początku takich projektów w kalendarz terminy spotkań, podczas których ma nastąpić weryfikacja korzyści biznesowych, jakie się mają zapewnić realizowane projekty. Dzięki temu, że zdołałem wykazać w większości z dotychczas realizowanych projektów IT, iż potrafimy dotrzymywać zobowiązań, zarząd wraz z Radą Nadzorczą wyraża zgodę na realizację kolejnych inwestycji w IT i tym samym umożliwia nam skuteczny rozwój wizji cyfrowej firmy” – mówi Marek Niziołek.

Drugim fundamentem umożliwiającym skuteczny rozwój i wdrażanie innowacji informatycznych w Grupie jest zapewnienie firmie dostępu do wiedzy o najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych z zakresu IT. To daje możliwość skutecznego wyjścia naprzeciw potrzebom, rozwiązywania problemów, a także zdolność do ich skutecznego wdrażania i wykorzystywania w działalności biznesowej. „Dbam o zapewnienie firmie zarówno dobrego zespołu wewnętrznego ekspertów IT, jak i sprawdzonych innowacyjnych partnerów z rynku IT – skutecznych pasjonatów IT, którzy są na bieżąco z technologią, potrafią ją skutecznie dopasować do potrzeb biznesu i wdrażać” – mówi Marek Niziołek. I podsumowuje: „Moją ambicją i zadaniem jest stałe wykazanie, że IT cały czas potrafi dokonywać jakościowych skoków”.

Wielka cyfrowa synteza

foto: Przemysław Pokrycki

Marek Niziołek, CIO Grupy Synthos

Przełomowe wydarzenia i dokonania w karierze:

Od ponad 10 lat CIO Grupy Synthos. W 2017 r. nastąpiła przełomowa zmiana w Grupie Synthos. Integracja kolejnych przejętych spółek grupy, tym razem w Holandii i we Francji, poprzez połączenie podmiotów wspólną siecią korporacyjną, uruchomienie wspólnych domen, systemu pocztowego, wspólnych zasobów i hurtowni danych, czy wspólnej analizy i wdrażania jednolitego zintegrowanego systemu SAP S4HANA w całej powiększonej Grupie. Kolejny kamień milowy w drodze całej Grupy na wyższy poziom automatyzacji i informatyzacji procesów biznesowych dzięki bezpiecznej integracji, tym razem nie tylko systemów informatycznych, ale i bezpiecznego, jednokierunkowego dostępu do danych automatyki przemysłowej, to budowanie wspólnej, zintegrowanej bardzo innowacyjnej Grupy działającej zgodnie ze koncepcją przemysł 4.0.

Integracja organizacji i zarządzania spółkami Grupy Synthos w Polsce i Czechach dzięki wdrożonemu z sukcesem w latach 2007–2011 Zintegrowanemu Systemowi ERP opartemu na narzędziach IFS / Microstrategy / Microsoft. Było to przedsięwzięcie wielowątkowe, złożone, które uczyło zrozumienia, na czym polega dobre dopasowanie rozwiązań do potrzeb firmy na różnych szczeblach, w wielu wymiarach. Była to lekcja zarządzania przestrzennego.

Objęcie w 2007 r. w Grupie Synthos zarzadzania całą informatyką dużej grupy międzynarodowej.

Zarządzanie, jako dyrektor ds. realizacji, portfelem projektów sektora przemysłowego, w Sygnity, jednej z największych ówcześnie firm integratorskich IT w Polsce;

Podjęcie się zarządzania, jako Program Manager w firmie ComputerLand SA, wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informacyjnego w nowo tworzonej Grupie Energetycznej ENEA.

Wdrożenie systemu aplikacyjnego do paszportyzacji i zarządzania majątkiem sieciowym w Grupie Energetycznej Vatenfall na Górnym Śląsku. Przyniosło to radykalne usprawnienie procesów przyłączania, usuwania awarii, uzgodnień terenowych oraz prowadzenia prac remontowych w obrębie całej infrastruktury elektroenergetycznej na Górnym Śląsku.