W czym budżetować? W czym analizować?

Struktura wdrożeń według liczby użytkowników

Liczba wdrożeń zaprezentowana w tabeli określa zarówno niewielkie wdrożenia dla kilku użytkowników, jak i wdrożenia całkiem duże, dla ponad 40 użytkowników. Rozwiązania firmy BPSC, i Solemis to przede wszystkim wdrożenia dla niewielkiej liczby użytkowników, a więc prawdopodobnie dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom. Narzędzia EURECA, Inforum BI oraz MicroStrategy znajdują zastosowanie w firmach, w których proces budżetowania i analiz jest bardziej rozbudowany. Coraz częściej stanowią one uzupełnienie istniejących dużych systemów zintegrowanych w dużych przedsiębiorstwach.

Wśród wdrożeń zakończonych w latach 2004 - 2007 23% to projekty dla ponad 40 użytkowników. We wdrożeniach rozpoczętych w czasie badania proporcje zmieniają się właśnie na korzyść dużych projektów. Te stanowią już 46%. Czyżby wypierały one rozwiązania stanowiące moduł systemów klasy ERP?

Wciąż w górę

W czym budżetować? W czym analizować?

TABELA 1. DOSTAWCY SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI DO BUDŻETOWANIA I ANALIZ

Intensywny wzrost liczby dużych wdrożeń specjalistycznych narzędzi może być potwierdzeniem znaczącego rozwoju zagadnień controllingu w ostatnim okresie. Obecnie w procesy planowania i analiz angażuje się coraz więcej pracowników w poszczególnych firmach. Wzrasta tym samym liczba użytkowników systemów do budżetowania i analiz.

Jak zauważają analitycy, autorzy raportu niezależnej agencji IDC<sup>3</sup>, duże inwestycje w systemy informatyczne w Polsce to dowód na aktywność firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Istotne znaczenie ma też napływ środków unijnych.

Angażowanie do budżetowania i analiz coraz większej liczby pracowników z wielu różnorodnych obszarów działalności stawia przed dostawcami takich rozwiązań kolejne wyzwania dotyczące przyjaznego interfejsu. Tradycyjne arkusze kalkulacyjne wciąż świetnie wspierają przygotowanie planów i szybkie analizy. Są one poza tym powszechnie znane i łatwe w obsłudze.

W czym budżetować? W czym analizować?

Udziały w światowym rynku BI

Rozwiązania, takie jak EURECA, Prophix, Proclarity, MicroStrategy, MPC czy Business Objects, mają wbudowane interfejsy MS Excel i są z nimi zintegrowane. Ta szczególna zaleta stanowi przewagę nad modułami dużych systemów ERP, których moduły do planowania i analiz często nie są optymalnie wykorzystywane. Barierą są właśnie specyficzne wymagania dotyczące obsługi tych narzędzi. Konstruowanie raportów czy wprowadzanie bieżących modyfikacji w strukturach modeli stanowi często konieczność angażowania wyspecjalizowanych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Co więcej, osoby uczestniczące w projektach wdrożeniowych takich modułów są trudne do zastąpienia, co w obecnej sytuacji na rynku pracy wydaje się ryzykowne. Z tego powodu coraz częściej badane powyżej narzędzia stają się uzupełnieniem do dużych, zintegrowanych systemów w coraz większych przedsiębiorstwach.

Analizując strukturę zdobywania rynku przez poszczególne rozwiązania, można zauważyć pewne trendy dotyczące konkretnych narzędzi. Niestety, nie wszystkie z badanych firm omawianej grupy rozwiązań dostarczyły informacji na ten temat. Poniższy wykres obrazuje więc bardziej tendencje w zdobywaniu rynku niż konkretne udziały.

Niektóre narzędzia służą także do budżetowania i analiz, inne tylko do analiz. Jedynie firma BPSC oferuje rozwiązania dedykowane wyłącznie do procesu budżetowania (Budżetowanie, Impuls BI i SWD), stanowiące moduł ERP.

W czym budżetować? W czym analizować?

GRUPA 1: SPECJALISTYCZNE SYSTEMY DO BUDŻETOWANIA I ANALIZ

W grupie narzędzi do analiz rozwiązania Business Objects zdecydowanie należą do ścisłej czołówki na rynku światowym, jednakże brak jest informacji na temat tych, które dotyczą obszaru budżetowania i analiz w Polsce. Ze względu na ogólnoświatowe osiągnięcia Business Objects, pozycja rynkowa tej firmy została opisana w dalszej części analizy, w grupie największych światowych liderów systemów ERP i BA.

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa decydują się czasami tylko na zakup narzędzi do analiz. Jednakże jak wynika z naszego badania, największym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania zarówno do budżetowania, jak i do analiz.

Powyżej zaprezentowana informacja powstała na podstawie danych o liczbie zakończonych wdrożeń poszczególnych narzędzi. Oczywiście, kryterium liczby wdrożeń nie jest jedynym, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze odpowiedniego narzędzia. Czas trwania wdrożenia zależy od stopnia skomplikowania wdrożenia, liczby wymiarów, obszarów analizy, a także od możliwości technicznych przedsiębiorstwa.

Zastosowanie branżowe

W czym budżetować? W czym analizować?

Wartość światowego rynku BI

Niektóre narzędzia wykazują wyraźną specjalizację we wdrożeniach w wybranej branży. Dla przykładu, ok. 50% wdrożeń produktów firm ComArch i Teta dotyczyło branży FMCG. Spółka BPSC wykonała prawie 84% prac w produkcji i przemyśle. Podobnie w tej branży pozycjonują się narzędzia firm Consorg, Inforum czy Bonair. Większość rozwiązań firmy GramSoftware można spotkać w telekomunikacji. Rolnictwo, weterynaria i administracja publiczna to kolejne branże, w których zastosowanie znalazły rozwiązania firmy ComArch. Teta i Bonair, podobnie jak ComArch, znalazły swoich klientów w sektorze publicznym. Dodatkowo Bonair, podobnie jak Inforum, wdraża swoje rozwiązania również w bankowości.

W czym budżetować? W czym analizować?

Dynamika zakończonych wdrożeń modułów ERP

Produkt EURECA ma najbardziej zróżnicowane zastosowanie, chociaż można zauważyć, że najwięcej wdrożeń tego narzędzia było w branży logistyka/transport/dystrybucja. Ten system można jednak spotkać również w branżach produkcyjnej, farmaceutycznej i medycznej, motoryzacji, FMCG, a w pracach jeszcze nie zakończonych również w mediach i ubezpieczeniach.

Obserwując całą grupę specjalistycznych rozwiązań do budżetowania i analiz, można zauważyć, że znajdują one zastosowanie przede wszystkich w produkcji i przemyśle, logistyce, transporcie i dystrybucji, FMCG, budownictwie i nieruchomościach oraz w branży farmaceutycznej i medycznej.

Grupa 2: Budżetowanie i analizy w ERP

W czym budżetować? W czym analizować?

LICZBA ZAKOŃCZONYCH WDROŻEŃ W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH W LATACH 2004-2007

Druga grupa rozwiązań do budżetowania i analiz modułów systemów klasy ERP/CPM/BPM. W przypadku takich systemów szacowanie trendów udziałów w rynku z punktu widzenia dostawców jest znacznie trudniejsze. Często dostawcy sprzedają licencje na poszczególne moduły, chociaż niektóre z nich wdrażane są przez inne podmioty, a często w ogóle nie są wdrażane. Zdarza się również tak, że pomimo wdrożenia rozwiązań, szczególnie w tych największych przedsiębiorstwach, nie można jednoznacznie stwierdzić, że są to rozwiązania do budżetowania i analiz. Owszem, wspierają one te procesy, szczególnie w zakresie przechowywania informacji o zaplanowanych wielkościach. Sam proces budżetowania odbywa się jednak za pomocą tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych lub na podstawie opisywanych wcześniej rozwiązań dedykowanych. Podobnie analizy informacji opierają się często na danych pochodzących z hurtowni i z baz. Kalkulowane są wówczas w tradycyjnych arkuszach lub za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych.

Światowe osiągnięcia liderów rynku rozwiązań ERP i Performance Management są szczegółowo raportowane. Niestety, w dostępnych raportach brak jest informacji na temat rozwiązań dotyczących procesów budżetowania i analiz. Przyjrzyjmy się więc rynkowej sytuacji tych największych dostawców, chociaż nie musi ona odzwierciedlać trendów dotyczących interesujących nas narzędzi. Wśród liderów znajdują się również niektóre firmy opisywane wcześniej.