Terminowa giełda towarowa

B. Zabezpieczenie przy pomocy opcji walutowej

Zabezpieczenie pozycji przedsiębiorstwa dokonującego zakupu miedzi może być zrealizowane poprzez zakup opcji kupna (long call), która przyniosłaby zysk w przypadku wzrostu cen miedzi. Zysk ten rekompensowałby straty z krótkiej pozycji w tym metalu. Cena zapłacona za opcję (premium) daje przedsiębiorcy prawo do kupna określonej ilości miedzi po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania lub ceną realizacji (excercise price), w danym okresie (opcja amerykańska) lub w dniu zapadalności (opcja europejska). W praktyce następuje rozliczenie gotówkowe różnicy między ceną wykonania opcji oraz kursem rynkowym miedzi.

Producent kabli może więc ponieść stratę nie większą niż cena opcji call. Jednak w przypadku spadku notowań miedzi otrzymuje zysk nadzwyczajny, który pomniejsza zapłacona cena opcji. Dzięki wykorzystaniu opcji producent kabli zabezpieczył sobie maksymalny pułap kosztu nabycia miedzi. Bez względu na sytuację na rynku efektywna cena nabycia czerwonego metalu nie może być wyższa niż 3, 78 USD/lb.

Wnioski

Strategia zabezpieczająca z wykorzystaniem kontraktów terminowych nie daje w efekcie żadnych nadzwyczajnych zysków ani strat bez względu na to, w którym kierunku pójdzie rynek. Przedsiębiorca może zabezpieczyć sobie stałą cenę zakupu surowców do produkcji lub sprzedaży produktów, zakupu lub sprzedaży walut obcych.

Zabezpieczenie przy pomocy opcji wymaga poniesienia kosztu jej zakupu. Występuje tu analogia do polisy ubezpieczeniowej. Strategia ta daje jednak możliwość osiągania nadzwyczajnych zysków w przypadku kształtowania się ceny aktywa bazowego zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorcy.

Pokazane tu przykłady to tylko wstęp do inżynierii finansowej, w której wykorzystuje się złożone strategie hedgingowe na instrumentach pochodnych, mające na celu ograniczenie kosztów ponoszonych przez zabezpieczającego. Przykładem takich strategii jest "korytarz", który pozwala na ograniczenie ryzyka finansowego do pewnego zakresu wahań cen instrumentu podstawowego, dając przy tym możliwość zarabiania.

Rozwój giełd towarowych niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści, takich jak:

  • możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem przez przedsiębiorstwa,
  • wzrost efektywności rynku finansowego,
  • ujawnianie oczekiwań rynkowych i związanych z nimi cen,
  • możliwość transferu ryzyka - osoby spekulujące na rynku przejmują ryzyko na siebie, licząc na premię za ryzyko,
  • usprawnienie metodologii podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych podmiotów gospodarczych.

Należy mieć nadzieję, że wzrastający potencjał polskich firm oraz, co za tym idzie, wzrost zainteresowania transakcjami zabezpieczającymi wymuszą, w niedalekiej przyszłości, powstanie również w naszym kraju efektywnej giełdy towarowej.