Ryzyko inwestycyjne w drugiej poŁowie 2006 roku

Na przeciwległych biegunach

W kategorii bardzo wysokiego ryzyka znalazła się także produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży. Większość branż z tego sektora odnotowuje słabe wyniki finansowe - wskaźniki rentowności od dłuższego czasu pozostają ujemne. Najgorzej wygląda sytuacja w produkcji przędzy bawełnianej, produkcji tkanin bawełnianych oraz produkcji okryć dzianych i szydełkowych. W sektorze tym jest tylko jedna branża, która w najnowszym rankingu została zaklasyfikowana do kategorii małego ryzyka - produkcja przędzy jedwabnej. Problemem sektora włókienniczego i odzieżowego są jednak nie tylko słabe wyniki finansowe, ale także sytuacja na rynku - najważniejszym czynnikiem negatywnie wpływającym na kondycję branży jest tani import tkanin i odzieży z Azji.

Jak już wspomniałem, pod względem ryzyka korzystniej niż w przemyśle przedstawia się sytuacja w usługach. Według rankingu IBnGR, najmniej ryzykownym sektorem usługowym w drugiej połowie 2006 r. są hotele i restauracje. Poza dobrymi wynikami finansowymi, decydujący wpływ na taką ocenę mają dobre perspektywy turystyki wynikające w dużej części z naszej obecności w Unii Europejskiej i wzrost zainteresowania Polską ze strony turystów zagranicznych. Sektor turystyczny skorzysta też z pewnością na organizacji w Polsce konkursu Miss World, który zaplanowany jest na wrzesień. Istotne znaczenie dla rozwoju turystyki ma też obecnie poprawa sytuacji dochodowej społeczeństwa, która przekłada się na wzrost liczby wyjazdów turystycznych Polaków.

Do kategorii małego ryzyka awansowały pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do tego sektora zalicza się wiele branż wspierających różne działalności gospodarcze. Najmniejszym ryzykiem w tym sektorze charakteryzuje się działalność prawnicza, która cechuje się najwyższą rentownością w całej polskiej gospodarce (ponad 32%). Niskie ryzyko w tym dziale to jednak zasługa nie tylko kancelarii prawnych, ale także branży reklamowej, biur rachunkowych czy firm prowadzących działalność w branży HR. Wszystkie wymienione działalności charakteryzuje małe ryzyko inwestycyjne. Podwyższonym ryzykiem w tym dziale charakteryzuje się jedynie działalność związana z inwigilacją i ochroną.

Średnie ryzyko inwestycyjne cechuje natomiast w drugim półroczu branżę informatyczną. W porównaniu z poprzednim rankingiem oznacza to jednak spadek ryzyka, ponieważ w pierwszej połowie roku działalność ta zaliczona była do kategorii podwyższonego ryzyka. Najmniej ryzykowną branżą informatyczną jest działalność w zakresie oprogramowania, natomiast najwyższym ryzykiem w tym dziale obarczona jest obsługa i naprawa maszyn biurowych i liczących. Branża informatyczna ma przed sobą korzystne perspektywy rozwojowe, co wynika ze wciąż stosunkowo niskiego stopnia informatyzacji polskiej gospodarki - popyt na usługi branży będzie więc rósł, a wyniki firm informatycznych powinny się poprawiać.

Największymi działami usługowymi objętymi badaniem są handel hurtowy i handel detaliczny. Oba te działy usługowe charakteryzują się obecnie średnim ryzykiem inwestycyjnym. W przypadku handlu hurtowego oznacza to utrzymanie poziomu ryzyka sprzed pół roku, natomiast w handlu detalicznym mamy do czynienia ze wzrostem ryzyka (w poprzedniej edycji rankingu sektor ten zaliczony był do kategorii małego ryzyka). Wśród najmniej ryzykownych branż handlowych wymienić można: sprzedaż hurtową wyrobów tytoniowych, sprzedaż hurtową owoców i warzyw, sprzedaż hurtową kosmetyków oraz sprzedaż hurtową wyrobów farmaceutycznych. Najbardziej ryzykowne branże handlowe to obecnie sprzedaż hurtowa metali oraz rud metali, a także sprzedaż hurtowa zboża nasion i pasz dla zwierząt. W polskim handlu wciąż trwają przekształcenia strukturalne - rośnie udział obiektów wielkopowierzchniowych w handlu detalicznym oraz zwiększa się znaczenie regionalnych centrów dystrybucji w handlu hurtowym. Przemiany te prowadzą z reguły do poprawy efektywności sektora i w przyszłości powinny skutkować obniżeniem poziomu ryzyka inwestycyjnego.

Wśród działalności usługowej tylko jeden sektor obarczony jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jest to dział transportu, gospodarki magazynowej i łączności. Negatywny wpływ na poziom ryzyka w tym dziale ma przede wszystkim bardzo wysokie ryzyko w transporcie kolejowym, a także w transporcie wodnym (pasażerskim i towarowym). Ciągły brak poprawy w sektorach transportowych spowodowany jest przede wszystkim brakiem prywatyzacji, który utrwala negatywne wzorce gospodarcze.

Spadek ryzyka inwestycyjnego powinien znaleźć swoje pozytywne odzwierciedlenie we wzroście nakładów na środki trwałe w polskiej gospodarce. Zjawisko to już jest widoczne - wzrost inwestycji w pierwszym półroczu był znacznie wyższy niż w roku 2005, a prognozy na drugie półrocze są jeszcze lepsze. W długiej perspektywie na poziom ryzyka w polskiej gospodarce wpływały będą dwa najważniejsze czynniki. Po pierwsze koniunktura makroekonomiczna, która wpływa na sytuacje we wszystkich branżach, a po drugie członkostwo w Unii Europejskiej, które zwiększa zaufanie inwestorów krajowych i zagranicznych do naszej gospodarki. Nie można oczywiście wykluczyć, że w przyszłości pojawią się zdarzenia, które znacząco wpłyną na poziom ryzyka - chodzi przede wszystkim o wydarzenia o charakterze politycznym i międzynarodowym.

Co się zmieniło

Wśród sektorów nieprzemysłowych, najmniejszym ryzykiem w pierwszej połowie 2006 r. charakteryzował się handel detaliczny - działalność ta awansowała wówczas z kategorii średniego ryzyka. Oprócz poprawiających się wyników finansowych w sektorze handlowym (szczególnie w sprzedaży detalicznej książek, gazet, artykułów medycznych, obuwia), wpływ na to miało spodziewane ożywienie w roku bieżącym popytu krajowego (jego częścią jest spożycie indywidualne), które powinno poprawić sytuację branży handlowej. Najwyższym ryzykiem wśród sektorów nieprzemysłowych obarczony jest dział: transport, gospodarka magazynowa i łączność. Powodem było przede wszystkim bardzo wysokie ryzyko w transporcie kolejowym (ta branża ma też najniższy w transporcie, wynoszący prawie - 6%, wskaźnik rentowności netto).