Rachunkowość jako forma zarządzania

Zmiana roli rachunkowości w przedsiębiorstwach staje się coraz pilniejsza. Obecny rynek w coraz większym stopniu kładzie nacisk na finansowe rezultaty działalności operacyjnej. Rutynowe działania księgowe w dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach są zautomatyzowane. Większe wymagania i informatyzacja jednocześnie pozwalają i wymuszają wzrost roli rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Zmiana roli rachunkowości w przedsiębiorstwach staje się coraz pilniejsza. Obecny rynek w coraz większym stopniu kładzie nacisk na finansowe rezultaty działalności operacyjnej. Rutynowe działania księgowe w dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach są zautomatyzowane. Większe wymagania i informatyzacja jednocześnie pozwalają i wymuszają wzrost roli rachunkowości w przedsiębiorstwach.

Obecnie powszechne (w Polsce) jest funkcjonowanie rachunkowości w postaci obszaru biznesu koniecznego, ale kosztownego. Powszechne jest oczekiwanie przygotowania CIT, PIT etc. Pojawiają się szersze wymagania, ale często nie są skonkretyzowane bardziej niż opracowanie sprawozdań, czasami budżetów. Rzadziej kładzie się nacisk na panowanie nad procesami gospodarczymi. Realizacja podstawowych funkcji jest oczywista, określona przepisami prawa. Niemniej jednak jest to tworzenie wartości głównie dla zewnętrznych odbiorców. Problemem jednak jest tworzenie wartości dla właścicieli, akcjonariuszy, zarządu. Rodzi się pytanie, jak rachunkowość może tworzyć wartość. Dostarczenie wartościowej, wymiernej informacji pozwalającej na sterowanie przedsiębiorstwem staje się zatem jednym z czynników tworzących wartość dodaną. Tworzenie wartości dodanej przez rachunkowość ma związek z całością funkcjonowania firmy. Dotyka głównie:

Procesów gospodarczych - eliminuje działania zbędne, pozwala zminimalizować koszty działań produktywnych; wartość procesów gospodarczych (finansowych) może być również oceniana poprzez ich bezpieczeństwo, ochronę majątku.

Polityki rachunkowości - odpowiednie sformułowanie zasad rachunkowości pozwoli dopasować je do działalności w odpowiedniej perspektywie czasowej.

Strategii - wpływ na strategię pozwoli zoptymalizować ją pod kątem finansowym, uzyskać dodatkową wartość z wykorzystania istniejących możliwości, zaoszczędzić na angażowaniu się w nierealne lub niedopracowane strategie.

Planowania (rzeczowego i finansowego) - koordynacja planów pozwala wygenerować wartość w postaci optymalizacji cen i kosztów, wykorzystania potencjału rynku i firmy.

Inwestycji - wartość dodaje opracowanie modelu finansowania i wprowadzenie go w życie, efektywne finansowo (i organizacyjnie) prowadzenie inwestycji.

Systemu informacyjnego - zapewnienie "inteligentnego" systemu informacyjnego pozwala uzyskać wymierne korzyści, dzięki prawidłowym decyzjom podjętym w oparciu o rzetelne i odpowiednie informacje.

Sterowania kosztami - w każdym rodzaju działalności powinno dać wartość w postaci ograniczenia kosztów do wartości minimalnej pozwalającej na osiągnięcie założonych celów gospodarczych.

Symulacji - opracowanie scenariuszy symulacyjnych generuje wartość w postaci uchwycenia możliwości dodatkowych zysków lub przygotowania na minimalizację strat w sytuacji kryzysowej.

Ewidencji i przetwarzania danych - pozwala także zmniejszyć koszty błędów, redukuje koszty przetwarzania.

Bezpieczeństwa - zastosowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa redukuje koszt awarii, utraty danych, utraty ciągłości funkcjonowania etc.

Reaktywna rachunkowość, ograniczona do starych konwencji, zamiast tworzyć wartość, generuje wskazania do cięcia kosztów na oślep. Brak powiązania planowania rzeczowego i finansowego daje wyniki w postaci chaotycznego, pogłębiającego problemy działania. Można pokusić się o odpowiedź, jak nowoczesna rachunkowość może pomóc. Jest ona już znana, stosowana w krajach rozwiniętych i wymaga zastosowania w szerszym zakresie u nas. Generalnie ponad 50% zachodnich przedsiębiorstw widzi rolę rachunkowości jako proaktywną. W tym w produkcji, transporcie i dystrybucji ponad 80%! Aby rachunkowość mogła uprzedzać fakty, muszą istnieć solidne podstawy rachunkowości zarządczej. Musi istnieć integracja rachunkowości z produkcją, logistyką czy inną działalnością.