Propozycja dla elity

Redakcja miesięcznika CXO Magazyn Kadry Zarządzającej inauguruje w październiku 2002 r. działalność Klubu CIO. Zaprasza do niego elitę polskich menedżerów informatyki. Powstaje miejsce dla tych dyrektorów działów IT, którzy chcą i potrafią być partnerami zarządów, tych, którzy aspirują do tej roli, oraz tych, którzy w zarządach już pracują.

Redakcja miesięcznika CXO Magazyn Kadry Zarządzającej inauguruje w październiku 2002 r. działalność Klubu CIO. Zaprasza do niego elitę polskich menedżerów informatyki. Powstaje miejsce dla tych dyrektorów działów IT, którzy chcą i potrafią być partnerami zarządów, tych, którzy aspirują do tej roli, oraz tych, którzy w zarządach już pracują.

Klub CIO w Polsce będzie służył dyrektorom informatyki do zdobywania wiedzy menedżerskiej i wymiany doświadczeń z zakresu zarządzania. Będzie także podejmował działania uwiarygodniające ich w oczach innych menedżerów oraz budujące ich partnerską pozycję w ścisłym kierownictwie firm i instytucji. Będzie wskazywał ścieżki nauki i kariery informatykom, wstępującym dopiero na drogę awansu menedżerskiego.

Klub CIO we współpracy z amerykańskim miesięcznikiem CIO i europejskimi magazynami CIO we Francji, Niemczech, Holandii i Szwecji będzie promował polskich menedżerów informatyki na forum europejskim i globalnym, ułatwiając im awans w ponadlokalnych strukturach ich obecnych firm lub podjęcie pracy na rynku europejskim. Taka promocja staje się szczególnie cenna w kontekście procesów globalizacyjnych i integracji europejskiej.

Opiekunem Klubu CIO jest redaktor Robert Jesionek. Dyrektorzy informatyki zainteresowani przedsięwzięciem proszeni są o zgłaszanie się, wysyłając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie:http://www.cxo.pl lub e-mail pod adres: [email protected].

1 Cele Klubu i konkursu

a) Wykreowanie pozycji CIO w przedsiębiorstwach w Polsce jako ważnego partnera menedżerów biznesowych, głównie dyrektorów finansowych, w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji, a zwłaszcza decyzji dotyczących inwestycji, zarządzania produkcją i dystrybucją oraz kontaktami z klientami, a także

w dziedzinie rozwoju umiejętności pracowników (zarządzanie wiedzą).

b) Dostarczenie polskim CIO wiedzy umożliwiającej pełnienie strategicznej roli w przedsiębiorstwie i instytucji wespół z innymi kluczowymi menedżerami.

c) Promocja polskich CIO w Europie i USA we współpracy z magazynami CIO lub CXO w Niemczech, Francji, Holandii, Szwecji i USA, ułatwianie im awansu w ramach ponadnarodowych struktur koncernów, a także propagowanie polskiej wiedzy w dziedzinie zarządzania z wykorzystaniem informatyki i organizowania współpracy menedżerskiej.

d) Uświadamianie najwyższej kadrze zarządzającej, że wypracowanie przewagi konkurencyjnej firmy wymaga stałej, partnerskiej i pełnej wzajemnego zrozumienia współpracy menedżerów odpowiedzialnych za wszystkie zasoby i procesy w firmie, w tym zasoby i procesy informacyjne i informatyczne, że pożądana jest obecność dyrektora systemów informacyjnych (informatycznych) CIO w zarządzie.

e) Zbudowanie środowiska,w którym zarówno CIO, jak i CFO, CEO i inni menedżerowie mogą wypracować model swojej współpracy w zarządach lub ścisłym kierownictwie, środowiska wymiany doświadczeń oraz upowszechniania najlepszych praktyk w tym zakresie.

f) Stworzenie mechanizmów budowy prestiżu zawodu CIO oraz awansu zawodowego i społecznego CIO.

g) Podniesienie jakości i wiarygodności projektów informatycznych w Polsce i poprzez uzupełnianie wiedzy CIO z zakresu zarządzania projektami, i poprzez umotywowaniu ich do kształcenia swoich podwładnych w tym zakresie.

2 Formy realizacji celów

a) Prezentacja na łamach CXO szefów informatyki zajmujących wysokie stanowiska w firmach i organizacjach oraz projektów, które przeprowadzili z sukcesem dzięki dobrej współpracy z innymi menedżerami.

b) Prezentacja tychże szefów informatyki, a także osób z nimi współpracujących oraz projektów na polskiej stronie internetowej Klubu CIO, a także na stronach amerykańskiego i europejskich magazynów CIO.

c) Publicystyka na łamach CXO pokazująca problematykę współpracy menedżerskiej w dziedzinie zarządzania strategicznegoi wsparcia informatycznego dla niego, a także prezentująca zagadnienia z zakresu komunikacji, kariery, awansu, prestiżu zawodów, organizacji pracy menedżerów i zarządów.

d) Udostępnianie tej publicystyki w innych europejskich edycjach CIO.

e) Klub CIO służący do spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń, kształcenia się jest też miejscem artykułowania interesów przez CIO oraz tworzenia kodeksu zawodowego CIO.

f) Strona internetowa służąca do bieżącej komunikacji między spotkaniami klubu, dyskusji, wzajemnego przekazywania kontaktów, informacji, pomysłów, propozycji współpracy, częściowo dostępna wszystkim internautom, częściowo jedynie członkom Klubu.

g) Konkurs CIO Roku, polegający na wyłonieniu spośród członków Klubu - przez klubowiczów - CIO, który w danym roku przeprowadził w najbardziej profesjonalny sposób projekt informatyczny, szczególnie ważny dla biznesu jego firmy lub działalności jego instytucji. Nagrodą będzie indeks na prestiżowe studia MBA.

h) Uroczystość uhonorowania CIO Roku. Spec-jalny raport podsumowujący dotychczasowe działania, ponownie prezentujący sylwetki elity szefów informatyki w Polsce.

i) Organizacja misji studyjnych polskich CIO do krajów, w których wychodzi magazyn CIO lub CXO w celu nawiązania kontaktów, wymiany informacji, uzupełnienia wiedzy.

j) Szkolenia i konferencje przygotowane specjalnie dla członków Klubu CIO.