Projekt systemu planowania finansowego

W projektowaniu systemu planowania w przedsiębiorstwie można zastosować wiele podejść metodycznych: marketingowe, technologiczne, ekonomiczne lub finansowe.

W projektowaniu systemu planowania w przedsiębiorstwie można zastosować wiele podejść metodycznych: marketingowe, technologiczne, ekonomiczne lub finansowe.

W podejściu marketingowym punkt wyjścia stanowi określenie popytu na produkty przedsiębiorstwa. W technologicznym istotne jest określenie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa, a użyteczna w tym zakresie jest metoda analityczna. W podejściu ekonomicznym ważne są ustalenie progu rentowności (BEP) i analiza wrażliwości, a podejście finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem znajduje zastosowanie rzadko i w ograniczonym zakresie.

Właśnie dlatego skoncentruję się na podejściu finansowym i przedstawię projekt systemu planowania w przedsiębiorstwie. Stanowi on podstawę do zbudowania systemu komputerowego jako nakładki na arkusz kalkulacyjny Excel. Punktem wyjścia jest sformułowanie podstawowych założeń metodycznych, a następnie ustalenie danych wejściowych, danych wyjściowych, określenie sposobów obliczeń planowanych wielkości, a wreszcie określenie kontroli systemu planowania.

Założenia metodyczne

Do budowy systemu planowania przyjmuje się następujące założenia:

 • Plan finansowy przedsiębiorstwa powinien posiadać całościowy i syntetyczny charakter.
 • Musi dostarczać w formie wektorowej informacje charakteryzujące przyszły stan finansowy przedsiębiorstwa.
 • Powinien wspomagać proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w zakresie pozyskiwania kapitałów obcych (kredytów bankowych), skali procesów inwestycyjnych, polegających na przyroście zapasów środków obrotowych i przyroście majątku trwałego.
 • Musi być użyteczny dla bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Powinien dotyczyć rocznych odcinków czasu.

Elementami systemu są: założenia, dane wejściowe, dane wyjściowe oraz blok kontroli systemu. Wyróżnia się cztery grupy danych wejściowych. Są to: cele, stan początkowy przedsiębiorstwa, decyzje długoterminowe, parametry stałe, zmienne decyzyjne (wielkości kształtowane przez zarząd przedsiębiorstwa).

Danymi wyjściowymi systemu są:

 • plan wyników, plan bilansu;
 • plan przepływów pieniężnych (cash flow);
 • wskaźniki rentowności, które definiuje się zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości [1], [2];
 • wskaźniki rotacji środków obrotowych, które określa się w dniach [1], [2].

Dane na wejściu

Cele jako element danych wejściowych określa się za pomocą syntetycznych wskaźników finansowych. Są nimi:

 • wskaźnik rentowności sprzedaży (NPM);
 • wskaźnik rentowności aktywów (ROA);
 • wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE).

Jako parametry przyjmuje się:

 • stopę podatku dochodowego (SPD);
 • wartość majątku trwałego (MT);
 • wskaźnik produktywności majątku trwałego (PMT);
 • udział kosztów materiałowych w kosztach ogółem (UKM);
 • przeciętna stawka amortyzacyjna (SA).

Określone parametry ustala się na podstawie:

 • analizy retrospektywnej przedsiębiorstwa z poprzednich okresów;
 • informacji zewnętrznych zawartych w uregulowaniach prawnych. Dotyczy to stopy podatku dochodowego.