Pomoc publiczna - alternatywa czy konieczność?

Przykazanie 6

Należy wstrzymać się z realizacją projektu co najmniej do momentu złożenia wniosku i otrzymania wstępnej, pisemnej akceptacji projektu przez daną instytucję udzielającą wsparcia. Zgodnie z wytycznymi KE pomoc publiczna na realizację inwestycji powinna mieć charakter zachęty. W ramach pomocy regionalnej dofinansowanie mogą uzyskać jedynie tzw. inwestycje początkowe, tj. inwestycja w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowej firmy, rozbudową istniejącej, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, lub nabycie przedsiębiorstwa, w przypadku gdy zostało ono zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby nie zostało nabyte. Zgodnie z Wytycznymi KE, rozpoczęcie realizacji projektu liczy się od podjęcia robót budowlanych (w tym również podpisania umowy z głównym wykonawcą robót budowlanych) lub pisemnego zobowiązania do zamówienia urządzeń.

Przykazanie 7

Odpowiedzialność za zgodne z zasadami korzystanie z pomocy publicznej spoczywa na jej beneficjencie. W razie nieprawidłowości w toku realizacji inwestycji, w czasie rozliczania pomocy czy takich, które zostały wykazane po zakończeniu projektu, skutkujących złamaniem zasady trwałości, przedsiębiorca będzie zmuszony do zwrotu udzielonej pomocy razem z odsetkami karnymi, a dodatkowo prawdopodobnie zostanie pozbawiony korzystania z pomocy publicznej przez trzy kolejne lata.

Każdy przedsiębiorca rozważający wykorzystanie pomocy publicznej jako dodatkowego źródła finansowania rozwoju powinien mieć na względzie wielość ograniczeń będących wynikiem takiej decyzji. Obok siedmiu przykazań jest szereg innych wymagań - od zabezpieczenia finansowania inwestycji, bo przecież pomoc publiczna to zwrot poniesionych wydatków, poprzez liczne obowiązki sprawozdawcze, archiwizacyjne i informacyjne, umiejętne ujęcie kosztów podatkowo i księgowo. Sposób amortyzacji podatkowej środków trwałych i nieruchomości jest różny dla środków objętych i wyłączonych z finansowania publicznego.

Autorka jest partnerem w Accreo Taxand.