PGNiG w 20 lat po debiucie giełdowym

Przygotowania do fuzji PGNiG z Centriką są zaawansowane, a jej ogłoszenie to kwestia najbliższych miesięcy. Główne efekty ekonomiczne wynikać będą z efektu synergii działalności, konwergencji produktów i usług, a także oszczędności kosztów operacyjnych i restrukturyzacji portfela inwestycji.

Przygotowania do fuzji PGNiG z Centriką są zaawansowane, a jej ogłoszenie to kwestia najbliższych miesięcy. Główne efekty ekonomiczne wynikać będą z efektu synergii działalności, konwergencji produktów i usług, a także oszczędności kosztów operacyjnych i restrukturyzacji portfela inwestycji.

Savoy w City of Warsaw: w hotelu olbrzymia liczba uczestników spotkania. Dwa tysiące osób, dwadzieścia razy więcej przed monitorami w oddziałach krajowych i zagranicznych spółek grupy kapitałowej PGNiG SA, w klubach, uczelniach i w domach. Tysiące inwestorów obserwuje wydarzenie online.

23 września 2025 r., dokładnie 20 lat po debiucie giełdowym PGNiG SA na GPW w Warszawie, w największym stołecznym hotelu, odbywa się wyjątkowa uroczystość podsumowująca dwie udane dekady rozwoju spółki giełdowej oraz otwierająca kolejny etap: realizacji wizji i mapy drogowej PGNiG do 2050 r. Prezydent VI RP spóźnił się zaledwie o pięć minut. Do hotelu przyjechali także ci, którzy odnieśli sukcesy w innych dziedzinach, w tym m.in. znani publicznie autorzy polskich sukcesów: ubezpieczeń społeczno-zdrowotnych, "rezerwuaru finansowego" dla Polskiego Programu "Autostrady 45 i Koleje 250", twórcy polskiego zagłębia wysokich technologii węgla i węglowodorów, twórca i szef spółki City of Warsaw, prezes GPW. Udział honorowego przewodniczącego związku zawodowego "Innowacyjność i Inicjatywność" - prezydenta Lecha Wałęsy - łączył uczestników. Udział innych gości i osobistości w uroczystości był możliwy dzięki obsłudze satelitarnej przez spółkę PGNiG - Satellite.

Uroczystość miała swoją dramaturgię w kulminacyjnym momencie, gdy prezes PGNiG SA po prezentacji wizji i celów PGNiG, oświadczył, że skoro Plan 2050 został tak dobrze przyjęty, będzie realizowany przez jego autora, przez "prawą rękę" prezesa, można powiedzieć: jego wierną kopię, jeśli chodzi o zdolności menedżerskie oraz umiejętność osiągania celów. W kuluarach rozważano, czy nowy prezes będzie kierował spółką równie długo i efektywnie jak jego poprzednik, tj. 16 lat, 4 pełne kadencje, czy może dłużej. Wymieniano nazwiska prezesów kierujących światowymi koncernami ponad 20 lat.

Triumf strategii

Spółka pomyślnie zrealizowała 20-letnią strategię. Kształt strategii długoterminowej wynikał z wizji spółki jako przedsiębiorstwa nowoczesnego i silnego ekonomicznie, realizującego misję bezpieczeństwa energetycznego państwa i maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Konieczność opracowania długoterminowej, tj. 20-30-50-letniej wizji i strategii wynikała z nowych uwarunkowań w odniesieniu do Polski i spółki w roku 2005:

 • nowej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem we wrześniu 2005 r. firmy do obrotu publicznego - nowe wyzwania dotyczyły oczekiwań akcjonariuszy i konieczności harmonizacji interesów państwa, spółki i jej akcjonariuszy;
 • oceny bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa - znaczna luka efektywności i wartości oraz systemowe, zupełne nieprzygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nawet w perspektywie krótkoterminowej;
 • nowych możliwości, szans i wyzwań stojących przed Polską i spółką, wynikających z przystąpienia Polski do struktur UE w maju 2004 r., dotyczących jak najszybszego osiągnięcia wysokiego poziomu cywilizacyjnego i realizacji aspiracji społecznych;
 • sytuacji na krajowym rynku kapitałowym i szybko wzrastającej roli funduszy emerytalnych i inwestycyjnych;
 • negatywnej percepcji społecznej stanu państwa i spółki;
 • uwarunkowań międzynarodowych: pełnego otwarcia europejskiego rynku gazu w 2007 r., z rosnącego znaczenia politycznego i ekonomicznego strategii Rosji i Gazpromu, faworyzowanego przez gwałtownie rosnące ceny ropy naftowej.

Spojrzenie na PGNiG SA w perspektywie 20 lat oparte zostało na następujących aksjomatach:

1. Teza Petera Druckera: "Wolne przedsiębiorstwo działające w warunkach wolności ekonomicznej nie może istnieć tylko dlatego, że jest dobre dla biznesu; sens jego istnienia polega na tym, że jest potrzebne społeczeństwu".

2. Misja, wizja i strategia rozwoju muszą opierać się na dwóch podstawowych wartościach:

 • dla państwa: bezpieczeństwo energetyczne;
 • dla spółki: maksymalizacja wartości dla interesariuszy.

3. Celem istnienia PGNiG SA jest ciągłe dostarczanie rosnących korzyści interesariuszom: akcjonariuszom, w tym głównemu właścicielowi, klientom, pracownikom, dostawcom, partnerom i wierzycielom.

W oparciu o te aksjomaty przygotowana została długoterminowa strategia 2025, skaskadowana następnie w perspektywach czasowych oraz finansowych klienta, procesów i rozwoju. Podlegała kroczącej weryfikacji, aktualizacji i modyfikacji, jednak istotne filary długoterminowej strategii pozostały nienaruszone i obejmowały:

 • konsensus wartości wszystkich interesariuszy pozostających wcześniej w wyraźnym dysonansie;
 • bezpieczeństwo energetyczne kraju pod względem dostaw gazu ziemnego poprzez globalizację operacji poszukiwań i wydobycia;
 • zlikwidowanie luki efektywności i luki wartości w relacji do innych europejskich firm gazowniczych poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania;
 • budowę wartości rynkowej oraz zwiększanie płynności akcji spółki na GPW z wykorzystaniem zarządzania opartego na wartości rynkowej spółki;
 • rozwój czterech silnych nóg biznesowych (patrz ramka) w oparciu o posiadane zasoby i przy wykorzystaniu synergii biznesowej oraz konwergencji produktów i usług, zabezpieczających przed cyklami koniunkturalnymi i sezonowymi;
 • nieprzerwane dostarczanie rosnących korzyści wszystkim interesariuszom, a zwłaszcza klientom, poprzez konkurencyjną, pełną i dopasowaną ofertę usług i produktów, oraz akcjonariuszom poprzez satysfakcjonujący zwrot z inwestycji w akcje i dywidendy;
 • rozważne i stopniowe budowanie kolejnych platform dla nowych działalności w sektorze energii poprzez pooling oraz wykorzystanie zasobów wiedzy i know-how menedżmentu.

Dla efektywniejszej nawigacji na trajektorii rozwoju PGNiG SA wskazano na "pilotów" i banchmarki z rynku polskiego (z WIG 20) oraz zachodnioeuropejskie koncerny gazownicze. Poprzez strukturę akcjonariatu, obejmującego głównego właściciela - Skarb Państwa, który reprezentuje interesy ogółu społeczeństwa i pozostałych akcjonariuszy, tj. fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i akcjonariuszy indywidualnych, spółka należała i należy pośrednio i coraz bardziej bezpośrednio, w związku ze zwiększającym się zaangażowaniem funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, do całego społeczeństwa. Dodatkowo, zważywszy na sześciomilionową wówczas, a obecnie kilkunastomilionową liczbę odbiorców indywidualnych, przemysłowych odbiorców gazu ziemnego jako nośnika energii i surowca - przedsiębiorstwa petrochemiczne i wielkiej syntetycznej chemii, hutnictwa metali i ceramiki, elektrociepłownie, inne przemysły, usługi, handel i biznes oraz szeroką paletę produktów i usług, firma poprzez relacje dostawca-odbiorca związana była i jest z całym społeczeństwem, którego wymagania i oczekiwania znajdują się w centrum uwagi i są ciągle zaspokajane.

Liczne partnerstwa i alianse strategiczne, relacje z dostawcami, kontrahentami i wierzycielami dopełniają obrazu wyjątkowości pozycji oraz znaczenia PGNiG dla społeczeństwa i gospodarki kraju.