Nowe tygrysy Europy

Opracowany przez Deloitte we współpracy z PayPal raport „Nowe Tygrysy Europy” prezentuje obraz trwającej w Europie Centralnej i Wschodniej cyfrowej rewolucji.

Nowe tygrysy Europy

FOTO

Pixabay

Przeanalizowano sytuację gospodarczą, demografię, poziom wykształcenia, koszty pracy i na tym tle rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 13 krajach: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Raport „Nowe Tygrysy Europy” obala mity i pokazuje, w jaki sposób wykorzystują one nowoczesne technologie cyfrowe.

Region, w którym żyje ponad 1/5 ludności Unii, jest atrakcyjny dla lokowania inwestycji opartych na nowoczesnych technologiach. Koszty pracy stanowią 1/3 tych w Europie Zachodniej, obowiązują niższe podatki i funkcjonuje ten sam system prawny, co w całej Unii Europejskiej.

Sukces gospodarczy regionu autorzy raportu przypisują także przedsiębiorczości ludności, potencjałowi demograficznemu, wysokiemu poziomowi edukacji, zorientowaniu na adaptację nowoczesnych technologii. Wysoka konkurencyjność pracowników przejawia się w dążeniu do rozwoju kompetencji; w ciągu ostatnich lat nowe umiejętności w obszarze IT zdobywano tu dwa razy szybciej niż w pozostałych krajach UE.

Według Eurostatu od 2007 roku przychody z handlu online firm Europy Środkowej i Wschodniej wzrosły o 200%, a liczba przedsiębiorstw aktywnych w tym kanale wzrosła o 81%. W 2017 roku ponad 80% gospodarstw domowych w badanych krajach miało dostęp do Internetu wobec 50% w 2008 r. Dużą dynamikę odnotowano w obszarze dostępu do Internetu mobilnego, gdzie nastąpił wzrost o 300 proc. wobec 200 proc. w pozostałych krajach UE. Dziś z Internetu w smartfonach korzysta 55 proc. mieszkańców krajów CEE. Coraz bardziej popularne stają się karty płatnicze – w ciągu ostatnich 10 lat liczba transakcji per capita wzrosła o 250 proc. Dla porównania w pozostałych krajach UE - o 100 proc. Liczba konsumentów kupujących przez Internet wzrosła w ciągu dekady dwukrotnie wobec 40 proc. w pozostałych krajach Unii. Jeden na czterech klientów kupujących online w Europie mieszka w CEE. Z drugiej strony, w regionie CEE 52% internautów dokonało zakupu w ciągu poprzednich 12 miesięcy, podczas gdy średnia dla pozostałych krajów UE wynosi 68%.

Siłą napędową regionu są małe i średnie przedsiębiorstwa, których liczba wynosi 5,2 mln (22 mln w całej Unii Europejskiej). Dynamika produktywności pracowników sektora, jest o 40% wyższa niż w rozwiniętych krajach Europy. „Jak wynika z raportu, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe dla rozwoju regionu – to one stanowią jego prawdziwą siłą napędową” – stwierdził Marcin Glogowski, Dyrektor Generalny PayPal w Europie Środkowej i Wschodniej.

Lokalne MŚP coraz odważniej wychodzą na rynki zagraniczne. Według Eurostatu w badanych krajach odpowiadają za 49% proc. eksportu - o 4 pkt. proc. więcej niż w Europie Zachodniej. Udział eksportu stanowi 56 proc. PKB, co oznacza, że jest o 14 punktów procentowych wyższy niż w pozostałych krajach Unii.

Polska jest, jak podkreślają autorzy raportu, największym beneficjentem wsparcia z funduszy strukturalnych i w latach 2014-2020 pozyska z Unii 77,6 mld EUR oraz dodatkowe środki na projekty infrastrukturalne i transportowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę. W dużej mierze środki te wspomagają sektor małych i średnich przedsiębiorstw, w którym funkcjonuje 1,6 mln firm.

Udział MŚP w tworzeniu polskiego PKB systematycznie rośnie i przekroczył 50% Sektor ten tworzy miejsca pracy dla 69% zatrudnionych w przedsiębiorstwach, generuje 56% przychodów ogółem oraz blisko jedną trzecią wartości eksportu towarów i usług. Wśród 115,8 tysięcy eksporterów ponad 98% pochodzi z sektora MŚP.

Jednocześnie, jak wynika z raportu „Nowe Tygrysy Europy”, pod względem wykorzystania zalet cyfryzacji polski sektor MŚP jest w tyle za średnią regionu CEE i Europą Zachodnią. Stronę internetową posiada 66 proc. polskich firm, podczas gdy średnia dla regionu wynosi 67 proc. a dla Zachodniej Europy 80 proc.
Również niekorzystnie wyglądają nasze MŚP w obszarze wykorzystania mediów społecznościowych (26 proc.) i sprzedaży online (9 proc.).

Stabilny wzrost w ostatnich latach, rozwijająca się infrastruktura i dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki cyfrowej tworzą podstawę pod dalszy wzrost gospodarczy państw regionu CEE. Naturalnym kierunkiem rozwoju rynków badanych krajów jest kontynuacja inwestycji w innowacyjne branże, dalsza cyfryzacja gospodarki i rozwój sektora e-commerce, a także postawienie na sprzedaż usług i towarów na rynkach międzynarodowych.

Katalizatorem rozwoju regionu będzie międzynarodowa trasa północ-południe Via Carpatia, która połączy 7 krajów stwarzając warunki na pogłębienie integracji i rozwój coraz lepiej poczynających sobie nowych tygrysów Europy.