Najlepsze spółki giełdowe

Najlepsze spółki giełdowe
W tym okresie wzrost WIG wyniósł 142%, przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 34%, natomiast WIG20 rósł średniorocznie o 28%, a w całym okresie o 109%. Tymczasem liderzy TSR średniorocznie podwajali wartość dla akcjonariuszy. Przeciętny TSR dla liderów był ok. 2,5-krotnie wyższy niż dla wszystkich spółek objętych badaniem.

Te liczby świadczą, że ostatnie trzy lata były bardzo dobrym okresem dla inwestorów. Dane te potwierdzają także opinie ekonomistów, że od czasu wejścia do Unii Europejskiej spółki poszerzają działalność i dokonują odważniejszych inwestycji. Okazuje się, że częstokroć są to przemyślane i dobrze przeprowadzone projekty, które ostatecznie przekładają się na znaczący wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Całkowita stopa zwrotu dla lat 2002 - 2006 (w %)

Przeciętny TSR 625,51

Granica pierwszego kwartylu 73,22

Mediana 345,04

Granica trzeciego kwartylu 807,00

Przeciętny TSR w trzecim kwartylu 1530,31

Przeciętny CAGR w trzecim kwartylu 71,64

Najlepsze spółki giełdowe

Liderzy TSR w latach 2002 - 2006, podobnie jak w okresie 2004 - 2006, wypracowali 2,5-krotnie wyższe stopy zwrotu od przeciętnych możliwych do osiągnięcia na rynku. Porównując 5-letnie CAGR liderów TSR - 72% - do CAGR liderów WIG 20 - 27% - wyraźnie widać, że liderzy TSR rozwijali się 3-krotnie szybciej od największych spółek. Można przypuszczać, że istotny wpływ na ten rozwój miał kapitał dostarczony im przez inwestorów giełdowych. Porównanie to może ponadto oznaczać, że rynek docenia spółki troszczące się o powierzony im kapitał i jest gotów zapłacić dodatkową premię za perspektywę dalszego wzrostu. Na drugim biegunie znajduje się 16 spółek, które zanotowały ujemne pięcioletnie TSR. Co ciekawe, wśród nich są takie spółki, jak: Mieszko, Mostostal Zabrze czy Elektrim, które w 2006 odnotowały dodatnie TSR i zapowiadają dalszy wzrost wartości.

Interpretacja wyników

Najlepsze spółki giełdowe

Z pewnością informacje dotyczące stóp zwrotu generowanych przez spółki giełdowe okazują się przydatne i pożądane przez inwestorów. Stanowią cenną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o projektach inwestycyjnych oraz alokacji kapitału. Okazuje się jednak, że po dokładnej analizie całkowitych stóp zwrotu dla akcjonariuszy można wyciągnąć niezwykle interesujące wnioski:

Najlepsze spółki giełdowe

  • Warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest dobrym miejscem dla kapitału pochodzącego od inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu. Przy podwyższonym ryzyku w perspektywie pięciu ostatnich lat cierpliwi powiernicy kapitału mogli zaobserwować wzrost ich majątku nawet o kilka tysięcy procent. Przy sprzyjającej koniunkturze gospodarczej, jest to świetna zachęta do popularyzowania inwestowania na GPW nie tylko w Polsce, ale także za granicą.
  • Najwyższe całkowite stopy zwrotu dla akcjonariuszy zostały wygenerowane przez średnie i małe przedsiębiorstwa. We wszystkich trzech perspektywach czasowych liderami TSR zostawały spółki, których kurs na początku badanego okresu częstokroć oscylował w granicach 1 - 3 zł, np. Masters w 2006 r., Gant czy TIM w okresie 2004 - 2006, TUP, czy wreszcie Energopol, którego kurs wzrósł w ciągu pięciu lat z 2,88 zł do 59,05 zł. Spółki z sektora MŚP coraz częściej zarządzane są przez kadrę menedżerską wynagradzaną na podstawie wyników i osiągania celów rozliczanych na bazie wskaźników rynkowych. W efekcie nakierowane są na stabilny dynamiczny wzrost, co znajduje potwierdzenie w rankingu.
  • Największe spółki giełdowe należące do indeksu WIG 20 generują stopy zwrotu poniżej przeciętnej dla badanych spółek w danym okresie (patrz tabela poniżej).
  • Motorem napędowym wzrostu na GPW były, są i będą MŚP. Mniej znane, mniej narażone na zawirowania polityczne, ale bardziej opłacalne. To one, a nie duże spółki z pierwszych stron gazet, stanowią o rosnącej atrakcyjności giełdy w Warszawie.
  • Inwestorzy będą coraz chętniej akceptować zwiększone ryzyko związane z MŚP, gdyż stopy zwrotu osiągną oczekiwane poziomy, a nawet je przewyższą. Poszukiwania potencjalnych liderów TSR może zacząć się jeszcze przed wejściem spółek na parkiet. Wprawdzie instytucje aniołów biznesu i private equity dopiero w Polsce raczkują, ale zwiększone zapotrzebowanie na kapitał spowoduje w końcu zwiększoną podaż tego kapitału. Inwestorzy bowiem posiadają coraz łatwiejszy dostęp do informacji, a stabilna gospodarka dążąca do strefy euro zwiększy bezpieczeństwo inwestycji.

Patronem merytorycznym rankingu TSR jest Szkoła Główna Handlowa.

Pełną listę rankingowę publikujemy na stronach:http://www.cxo.pl

<hr>

<sup>1</sup> Mowa tutaj o spółkach notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

<sup>2</sup> Patrz: A. Cwynar, W. Cwynar, "Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe", Warszawa - Rzeszów 2007.

<sup>3</sup> Pod pojęciem "gotówka" należy rozumieć nie tylko dywidendę gotówkową, ale także wykup akcji, który jest oczywistym transferem korzyści pieniężnej do akcjonariuszy.

<sup>4</sup> A. Cwynar, W. Cwynar, rozdz. Kreacja wartości przedsiębiorstwa i metody pomiaru, "Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa", praca zbiorowa pod red. Barbary Dobiegały-Korony i Andrzeja Hermana, Difin, Warszawa 2006.

<sup>5</sup> Trzeci kwartyl - liczba, która dzieli zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 75% spółek ma TSR poniżej tej liczby, a 25% (liderzy TSR) powyżej tej liczby.