Najlepsze spółki giełdowe

Przyszły standard komunikacji

Jak każdy wskaźnik finansowy, TSR nie jest wolne od słabości, jakimi są:

  • duża zależność od danych rynkowych, które poddane są wysokiej niepewności, zniekształceniom, a nawet spekulacjom;
  • pomijanie inflacji (szczególnie istotne przy TSR wieloletnich);
  • możliwość zastosowania wyłącznie do spółek publicznych;
  • brak możliwości zastosowania na poziomie strategicznej jednostki biznesowej.

Pomimo zastrzeżeń, które napotyka całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy, jest to z całą pewnością bardzo przydatny wskaźnik. Względnie prosty do wyliczenia, niosący zarazem bardzo konkretną informację opartą na analizie i ocenie inwestorów na danym rynku - czy dana spółka kreowała wartość dla akcjonariuszy, czy też ją niszczyła. Wydaje się, że dzięki temu TSR staje się standardowym środkiem komunikacji pomiędzy spółką giełdową a inwestorami, pozwalającym na zachęcanie do inwestowania kapitału w jej akcje.

W zestawieniu uwzględnione zostały wyłącznie spółki, które znajdowały się na parkiecie GPW w ostatni dzień handlu akcjami w 2005 r. Była to data graniczna dla ustalania jednorocznego TSR za rok 2006. Wyliczenia trzy- i pięcioletnich TSR także odnoszą się wyłącznie do spółek, które notowane były na giełdzie przez pełne okresy. Innymi słowy, spółki, które pojawiły się w trakcie badanych lat, miały wyliczane całkowite stopy zwrotu wyłącznie dla pełnych lat, które spędziły na parkiecie.

Liderzy TSR

Przy zachowaniu powyższych założeń powstał ranking spółek giełdowych ze względu na całkowite stopy zwrotu w danych okresach. Następnie wydzielono trzeci kwartyl tych spółek - spółki nazwano Liderami TSR<sup>5</sup>.

Całkowita stopa zwrotu dla roku 2006 (w %)

Przeciętny TSR 102,10

Granica pierwszego kwartylu 16,37

Mediana 63,58

Granica trzeciego kwartylu 142,37

Przeciętny TSR w trzecim kwartylu 287,14

Przeciętny CAGR w trzecim kwartylu 285,50

Średni TSR wśród wszystkich spółek branych pod uwagę przy badaniach wyniósł 102,10%, co, biorąc pod uwagę wzrost WIGu o 42%, pokazuje, że duża część spółek notowanych na GPW kreuje wartość dla akcjonariuszy. Jak można zauważyć, liderzy TSR w 2006 wygenerowali stopy zwrotu znacząco przewyższające wzrost całej giełdy, a pierwsze pięć spółek podniosło ponad pięciokrotnie wartość dla akcjonariuszy. Jest to wynik imponujący, zwłaszcza jeśli odniesiemy to do wzrostów na stabilnych zagranicznych giełdach.

Najlepsze spółki giełdowe

Liderzy TSR 2006

Szczególnie wysokie stopy zwrotu w 2006 r. generowane były przez spółki z sektora budownictwa. Średnia TSR dla tego sektora wyniosła 237,11%, co sytuuje te spółki bliżej liderów TSR niż spółek przeciętnych.

Z drugiej strony, blisko 100 najsłabszych spółek wykreowało stopę zwrotu poniżej stopy wzrostu rynku. Kapitał zaangażowany w owe spółki został wykorzystany nieefektywnie, nie podnosząc wartości przedsiębiorstw. Przykładem sektora, w którym spółki nie potrafiły zagwarantować akcjonariuszom rynkowych stóp zwrotu, jest sektor bankowy - średnia TSR wyniosła zaledwie niecałe 55%.

Całkowita stopa zwrotu, jak zostało wspomniane wcześniej, służy także do oceny efektywności spółek w dłuższej perspektywie. Przyjrzyjmy się zatem zestawieniu za lata 2004 - 2006.

Całkowita stopa zwrotu

dla lat 2004 - 2006 (w %)

Przeciętny TSR 380,22

Granica pierwszego kwartylu 62,97

Mediana 202,78

Granica trzeciego kwartylu 499,51

Przeciętny TSR w trzecim kwartylu 1039,62

Przeciętny CAGR w trzecim kwartylu 116,97