Ile kosztuje leasing

Optymalizacja procesów finansowych w firmie wymaga dokładnej analizy każdej decyzji, a już na pewno decyzji inwestycyjnej. Dyrektor finansowy musi zdecydować, czy lepszym rozwiązaniem jest np. wyleasingowanie środka trwałego, kredyt czy zakup z pieniędzy firmy.

Optymalizacja procesów finansowych w firmie wymaga dokładnej analizy każdej decyzji, a już na pewno decyzji inwestycyjnej. Dyrektor finansowy musi zdecydować, czy lepszym rozwiązaniem jest np. wyleasingowanie środka trwałego, kredyt czy zakup z pieniędzy firmy.

Zaangażowanie własnego kapitału jest zawsze najtańsze, ale niekoniecznie najlepsze. Może bowiem naruszyć równowagę przepływów pieniężnych. Kredyt wymaga wielu formalności, dobrej historii, a koszt zależy od oceny ryzyka przez bankowca. Leasing nie wymaga wielu formalności, lecz nie można z niego korzystać w krótkim terminie.

Kredyt przegrywa

Ile kosztuje leasing

Leasing jest dobrą formą finansowania dla większości przedsiębiorców, którzy osiągają zyski. Przewagą leasingu w porównaniu do kredytu bankowego są wówczas dodatkowe korzyści podatkowe, polegające w przypadku leasingu operacyjnego na możliwości zaliczenia całej raty leasingowej w koszty uzyskania przychodów zgodnie z PIT lub CIT. Wysokość korzyści zależy od struktury transakcji, przede wszystkim od okresu trwania umowy leasingu. Procedury firm leasingowych są prostsze i mniej restrykcyjne niż kredytów bankowych co wpływa na ich większą dostępność.

W przypadku finansowania bądź refinansowania nieruchomości, leasingodawcy często mogą finansować nieruchomość do wyższej wartości, opierając się na wartości rynkowej, a nie na wartości bankowo-hipotecznej.

Przedsiębiorcy zainteresowani finansowaniem inwestycji krótkoterminowo bądź spekulacyjnie chętniej wybierają kredyt inwestycyjny. Przeciw leasingowi w takiej sytuacji przemawiają uwarunkowania prawno-podatkowe, które wskazują na długoterminowy charakter umowy l i ograniczają możliwość zakończenia jej przed ustalonym terminem. W przypadku środków transportu i nieruchomości coraz częściej oferowane są transakcje leasingu pozabilansowego - zgodnego z ustawą o rachunkowości oraz IFRS. Korzyści z tego rozwiązania to przede wszystkim odciążenie bilansu oraz dodatkowy zakres usług towarzyszących, takich jak ubezpieczenie i serwis w przypadku samochodów osobowych.

Rzeczywisty koszt

Koszt leasingu uzależniony jest od wielu czynników, m.in.: rodzaju i wartości finansowanego środka trwałego, okresu umowy, udziału własnego wnoszonego przez leasingobiorcę, wartości odkupu przedmiotu umowy po jej zakończeniu. Zanim przedsiębiorca zdecyduje się, która forma finansowania jest dla niego najkorzystniejsza, najczęściej porównuje oferty, obliczając sumę opłat dla każdego rozwiązania. Ten prosty zabieg nie daje jednak pełnego obrazu kosztów. Powinien również uwzględnić faktyczny koszt finansowania, liczony jako marżę płaconą ponad WIGOR/EURIBOR.

Operacyjny czy finansowy?

Leasing operacyjny najczęściej stosowany jest w przypadku środków transportu oraz nieruchomości, ponieważ firma może zaliczyć całą ratę w koszty uzyskania przychodów. Leasing finansowy zaleca się przy finansowaniu maszyn i urządzeń z grupy 3-6 KŚT o niskiej normatywnej stawce amortyzacyjnej. Jeżeli transakcja zawarta jest przynajmniej na pięć lat, można przyspieszyć odpisy amortyzacyjne. Bez względu na rodzaj leasingu właścicielem środka trwałego i tak jest finansujący. Różnica między jednym a drugim wynika z obowiązku wprowadzenia środka trwałego do podatkowej ewidencji środków trwałych przez firmę korzystającą z leasingu finansowego. Przejście prawa własności na rzecz firmy następuje w takim przypadku niemal automatycznie, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań umownych. Przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego konieczna jest decyzja jednej ze stron transakcji do przeniesienia prawa własności. Najczęściej firma, która wybrała takie finansowanie, odkupuje przedmiot leasingu bezpośrednio od finansującego, dysponuje bowiem umownym prawem do nabycia środka trwałego po wartości znacznie niższej niż wartość rynkowa. Nieskorzystanie z tej opcji jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Negocjacje tylko dla dużych

Firmy leasingowe specjalizujące się w realizowaniu dużej liczby małych i średnich umów praktycznie nie negocjują innych warunków umowy poza kosztem finansowania. Ten oscyluje w, z góry ustalonych, widełkach. Dyskusja zaczyna się przy transakcjach większych oraz bardziej skomplikowanych - przy finansowaniu aktywów o wartości kilku milionów złotych. Wówczas negocjacjom podlegają warunki finansowe, struktura transakcji i zapisy w umowie leasingu. Szczególnie często negocjacjom podlegają transakcje leasingu nieruchomości z uwagi na dużą, jednostkową ich wartość oraz szczególne uwarunkowania prawne dotyczące finansowanych nieruchomości.

Konsultacja: Paweł Lisewski, Senior Account Manager, ING Lease (Polska)