IT - za kulisami zrównoważonego rozwoju

Jeśli firma nie martwi się o ochronę środowiska, to wdrożenie określonego rozwiązania informatycznego narzuca jej - nawet gdy nie zdaje sobie z tego sprawy - postawę proekologiczną.

Jak przewidują analitycy z firmy Forrester, wydatki związane z zielonym IT w firmach będą rosły o 60% rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. Stanie się to także dlatego, że firmy będą wdrażać coraz więcej rozwiązań stymulujących ideę zrównoważonego rozwoju. Termin "zrównoważony rozwój" pochodzi z raportu WCED (World Commission on Environment and Development) z 1987 r. Our Common Future (Nasza wspólna przyszłość). Według raportu, jest to model gospodarki, który zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.

Konieczność wyrównania różnic pomiędzy rozmijającymi się obszarami świata, postępująca degradacja środowiska naturalnego, a także poszukiwanie nowych, odnawialnych źródeł energii wymuszają konkretne działania. Stoją za nimi zazwyczaj regulacje prawne i coraz istotniejsza dla firm dbałość o własny wizerunek. Ankieta przeprowadzona niedawno przez Center for Corporate Citizenship (Centrum ds. Społecznej Odpowiedzialności Firm) w Boston College oraz Fundację Hitachi pokazała, że 70% członków zarządów uważa reputację za najważniejszy element społecznie odpowiedzialnych działań firmy. Z powodu złożoności procesów zachodzących w przedsiębiorstwach trudno zmierzyć się z tymi problemami bez wsparcia informatycznego.

Dyrektywy i normy środowiskowe, które najczęściej wspomagane są przez firmy narzędziami IT

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa (2002/95/EC), wprowadzona w życie 1 lipca 2006 r. Dyrektywa ta została transponowana do Polski Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa RoHS obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji w wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice.

WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) - utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) - dyrektywa Unii Europejskiej. Dyrektywa WEEE 2002/96/EC została przyjęta przez UE w styczniu 2003 r. Jej celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jakie powodują elektroniczne odpady. Czyni ona producentów, dostawców i importerów odpowiedzialnymi za zbiór, ponowne użycie, recykling i odzyskiwanie odpadów elektronicznych

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Rozporządzenie REACH obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego. Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r., obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

ISO 14001 - jeden ze standardów ISO, stosowany w ekozarządzaniu. Jest to norma zarządzania środowiskowego. Aktualna norma wydana została w 2004 r. Polska wersja, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005. Norma pozwala zbudować system zarządzania środowiskowego, opierając się na tzw. podejściu procesowym.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy