Forfaiting: płynność, poprawa, eliminacja

Rynek polskiego forfaitingu

W Polsce forfaiting stanowi na razie rzadko praktykowany sposób pozyskania finansowania. Niemniej jednak jego popularność rośnie z każdym rokiem. Transakcjami forfaitingowymi zajmują się m.in.: BRE Bank, Deutsche Bank PBC, Kredyt Bank, Bank BPH, Bank Zachodni WBK.

BRE Bank jest wieloletnim i aktywnym członkiem (pierwszym polskim i długo jedynym) International Forfaiting Association. "Działalność BRE Banku na międzynarodowym rynku forfaitingowym opiera się na opracowanych przez członków IFA i powszechnie przyjętych regułach. BRE oferuje eksporterom bezregresowe nabycie 100% wierzytelności (po potrąceniu ustalonego wynagrodzenia)" - mówi Paweł Bryła, dyrektor Departamentu Transakcji Handlowych BRE Banku.

Jak w BRE jest kalkulowane wynagrodzenie za przejęcie ryzyka finansowego i od jakich czynników jest ono uzależnione?

"Koszt forfaitingu jest pochodną kosztu pieniądza, a ten zależy od rynku i transakcji. Może być oparty na tzw. average life libor albo IRS właściwy dla okresu i waluty. Do tego doliczana jest marża banku, wynikająca z wyceny przejmowanego ryzyka. Bank pobiera także prowizję administracyjną liczoną od wartości nominalnej każdego dokumentu (np. 0,5%). W przypadku konieczności zablokowania limitu na transakcję na okres produkcji przedmiotu eksportu (np. pół roku) pobierana jest jeszcze prowizja za gotowość - liczona od wartości limitu za faktyczną liczbę dni" - tłumaczy Paweł Bryła.

BRE Bank oferuje również forfaiting importowy, który jest swoistą odmianą forfaitingu właściwego, czyli podejściem do tematu od strony importera i zainicjowaniem transakcji od tegoż końca.

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży krajowej otrzymają w BRE również klasyczną usługę finansową - dyskonto wierzytelności bez regresu, na zasadach identycznych jak dla forfaitingu.

Inny bank działający na naszym rynku, Deutsche Bank PBC, akceptuje ryzyko wielu krajów, jednak każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Oferta Deutsche Banku obejmuje wykup należności eksportowych o nieograniczonej zbywalności wyrażonych w walutach wymienialnych, które są zabezpieczone akredytywą z odroczonym terminem płatności, wekslem z awalem banku zagranicznego lub też gwarancją bankową, a termin ich płatności wynosi od 60 dni do 5 lat. "Rozbudowana sieć placówek grupy w 73 krajach pozwala na bieżące śledzenie sytuacji ekonomicznej poszczególnych rynków. Dzięki temu klienci korzystający z usługi forfaitingu zyskują dostęp do aktualnych informacji nie tylko na temat sytuacji wybranych regionów, ale też obowiązujących w nich warunków zawierania transakcji handlowych. Transakcje wewnątrzgrupowe, w których po jednej i drugiej stronie klient jest reprezentowany przez Deutsche Bank, znacznie ułatwiają obsługę, a czasem wpływają na obniżenie kosztu finansowania" - wyjaśnia Tomasz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Finansowania Transakcji Handlowych i Faktoringu Deutsche Bank PBC.

Perspektywy dla Polski

Forfaiting: płynność, poprawa, eliminacja

Schemat operacji forfaitingu w exporcie

Rynek polski jest otwarty na wszelkie usługi i produkty finansowe oferowane na świecie. Rozwój gospodarczy, a zatem poprawa sytuacji przedsiębiorstw, będzie sprzyjać upowszechnieniu tego rodzaju usługi w naszym kraju. Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym kwartale 2007 r. była wyższa o 17,6% niż przed rokiem.

Wzrastać będzie też wartość usług forfaitingu zagranicznego. Sprzyja temu duża dynamika wzrostu eksportu, który za ubiegły rok zamknął się kwotą 342,3 mld zł i był wyższy o 18,5% w stosunku do roku 2005. Wyniki bieżącego roku są również imponujące - pierwszy kwartał zamknął się kwotą 90,4 mld zł, wzrost o 15,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Polscy eksporterzy zdobywają z każdym rokiem nowe rynki, oferując coraz lepsze polskie produkty, stąd przewiduję kontynuację trendu.

Perspektywy rozwoju usług forfaitingowych są więc obiecujące i rynek ten będzie wzrastać, również dzięki unowocześnianiu sektora bankowego w naszym kraju oraz wzrostowi świadomości jego korzyści wśród przedsiębiorców.

Co daje forfaiting?

 • skrócenie czasu oczekiwania na należność;
 • poprawę płynności finansowej dostawcy;
 • zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym;
 • eliminację skutków inflacji;
 • brak zmiany struktury pasywów;
 • poprawę wskaźnika rotacji należ-ności oraz rentowności aktywów i sprzedaży;
 • uniknięcie potrzeby zaciągania kredytu lub otwierania linii kredytowej;
 • możliwość zaoferowania odbiorcom korzystnych terminów płatności, co czyni ofertę dostawcy konkurencyjną i w efekcie pozwala na pozyskanie większej liczby klientów;
 • brak prawa regresu ze strony forfaitera;
 • eliminację ryzyka kursowego i politycznego (w przypadku eksportu);
 • możliwość prowadzenia eksportu do krajów o dużym ryzyku kredytowym;
 • niewielką liczbę formalności i prostotę operacji.