Edukacja, awans, kariera CFO ścieżka rozwoju

Stanąć w miejscu, zadowolić się już posiadanymi umiejętnościami, to zostać z tyłu! Tak uważa większość menedżerów w ogóle, a menedżerów finansowych w szczególności.

Stanąć w miejscu, zadowolić się już posiadanymi umiejętnościami, to zostać z tyłu! Tak uważa większość menedżerów w ogóle, a menedżerów finansowych w szczególności.

By sprostać wyzwaniom dynamicznej rzeczywistości, oprzeć się presji konkurencji i rozwijać swoją karierę, trzeba trzymać rękę na pulsie wydarzeń, trzeba je rozumieć i wiedzieć, jak na nie wpływać, interpretować, wykorzystywać. A jak to wygląda w praktyce? Czy zapracowani finansiści mogą mieć czas i energię na inwestowanie w wiedzę? Okazuje się, że tak! Działania związane z rozwojem swoich kwalifikacji zawodowych podejmuje zaskakująco dużo specjalistów na wysokich stanowiskach i o już przecież wysokich kwalifikacjach. Międzynarodowa organizacja certyfikująca i zrzeszająca finansistów - ACCA - zaoferowała swoim członkom program Ustawicznego Rozwoju Kwalifikacji Zawodowych (Continuous Professional Development - CPD). Przed wprowadzeniem programu rozesłano wśród członków tej organizacji ankietę dotyczącą kształcenia ustawicznego oraz jego aktualnego i oczekiwanego zakresu. ACCA udostępniła nam niektóre wyniki swej ankiety. Oczywiście wszystkie przytoczone liczby dotyczą tych członków, którzy odesłali organizatorom wypełnione kwestionariusze. Dane cytujemy wraz z wnioskami autorów badania.

Jak obecnie wygląda dokształcanie?

Edukacja, awans, kariera CFO ścieżka rozwoju

Obecnie praktykowane sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Już dziś obserwujemy dużą aktywność samokształceniową naszych członków, co sugeruje, że nie byłoby im trudno poddać się rygorom programu proponowanego przez ACCA. 85% respondentów ankiety podało, że każdego roku poświęca trzy lub więcej dni na doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Czynni zawodowo posiadacze naszych certyfikatów już teraz spełniają wymogi programu CPD. Inni członkowie dobrowolnie uczestniczą w zajęciach doskonalenia zawodowego, by sprostać:

  • szybkim zmianom w środowisku pracy;
  • rosnącej konkurencji w miejscu pracy;
  • większym wymogom narzucanym przez technologie (w tym przez IT);
  • naciskom na rozwój specjalistycznych umiejętności.

Edukacja, awans, kariera CFO ścieżka rozwoju

Liczba dni w roku poświęcana na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Edukacja, awans, kariera CFO ścieżka rozwoju

Obecnie podejmowane formy doskonalenia zawodowego poza miejscem pracy

Jakie formy przybiera dokształcanie zawodowe?

Poniższa tabela ilustruje zaangażowanie członków ACCA w różne formy doskonalenia zawodowego poza ich miejscem pracy. Największą popularnością cieszy się lektura materiałów na tematy techniczne i biznesowe, uczestnictwo w kursach i konferencjach, a także członkostwo w organizacjach zawodowych.

Krzepiącą informacją jest to, że pracodawcy już obecnie doceniają wagę rozwoju swoich pracowników: 80% pracodawców twierdzi, że stwarza swoim pracownikom okazje do uczestnictwa w kursach i konferencjach oraz umożliwia im lekturę specjalistycznych tekstów. Dość rozpowszechnione jest również uczestnictwo w projektach lub zarządzanie nimi.

Formy dokształcania najchętniej widziane w przyszłości

Edukacja, awans, kariera CFO ścieżka rozwoju

Przydatność form samokształcenia w przyszłości

Edukacja, awans, kariera CFO ścieżka rozwoju

W czym warto się podciągać?

Zdaniem członków ACCA, formy rozwoju kwalifikacji zawodowych, które będą się najlepiej sprawdzały w przyszłości, to: nauka w oparciu o aktualną pracę, lektura materiałów na tematy techniczne i biznesowe oraz uczestnictwo w kursach. Najmniejszym entuzjazmem nasi członkowie darzą badania własne i pisanie artykułów, zasiadanie w komisjach specjalistycznych oraz rozwiązywanie testów i wykonywanie zadanych prac. Podobne opinie wyrażają pracodawcy.

Które obszary wiedzy są najistotniejsze?

Na wykresie poniżej zestawiono obszary wiedzy specjalistycznej o największej wadze w karierach naszych członków, a tym samym najbardziej nadających się do uwzględnienia w programach dokształcania zawodowego. Respondenci najczęściej wskazywali rachunkowość finansową, rachunkowość zarządczą, ogólne umiejętności zarządzania, umiejętność sprawnego działania i umiejętności w zakresie technologii informatycznych. Podobnego zdania byli pracodawcy, którzy dodatkowo jeszcze przywiązują dużą wagę do kwestii audytu i podatków.

Etyka zawodowa

Wszyscy respondenci opowiedzieli się za wymogiem przestrzegania etyki zawodowej. Niemal połowa z nich oczekuje, że głównym źródłem informacji na temat zasad etyki zawodowej byłoby ACCA lub inne organizacje zawodowe, 18% zdaje się w tej mierze na wskazówki swego pracodawcy, 19% zaś kieruje się w swej pracy zaleceniami publikowanymi w prasie specjalistycznej.