BASF - strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 2

BASF - strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 2

Rysunek 7. Scenariusze prognozy przychodów do 2020 r. (w mld USD)

W latach 2003 - 2006 roczny wzrost (CAGR) przychodów wynosił 16,4%, zysku operacyjnego 36%, zysku netto 52%. Kontynuacja silnego trendu wzrostu wydaje się realna (rysunek 7).

BASF - strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 2

Rysunek 8. Prognoza zysku operacyjnego, zysku netto i EVA do 2020 r. (w mld euro)

Prognozowane przychody spółki w 2020 r. wyniosłyby do 400 mld euro, 8-krotnie więcej niż w roku 2006. W tym samym okresie EVA wzrosłaby 10-krotnie do kwoty 20 mld euro (rysunek 8).

W okresie od rozpoczęcia wdrażania systemu VBM wartość akcji wzrosła 4-krotnie, z poziomu 26,5 euro w 2003 r. do 99,5 euro w 2007 r. (rysunek 9).

Analiza wykresu kursu akcji prowadzi do wniosku, że roczne wypłaty dywidendy w kwietniu i maju pełniły funkcje sygnalizacji niskiej - w ocenie zarządu spółki - wyceny rynkowej akcji. Po wypłacie dywidendy kurs akcji konty-nuował długoterminowy wzrost.

Kurs akcji BASF, notowanych na giełdach we Frankfurcie, Londynie i Zurichu, pozostaje w długoterminowym trendzie wzrostowym. Kapitalizacja koncernu wynosi ok. 48 mld euro (październik 2007 r.).

BASF uznawany jest przez przedsiębiorstwa ze wszystkich rodzajów działalności za wiarygodnego partnera, dostarczającego produkty o wysokiej jakości i wartości.

W rankingu "The World's Most Admired Companies 2007", przeprowadzonym przez magazyn "Fortune", BASF wśród globalnych spółek chemicznych został sklasyfikowany na drugiej pozycji za DuPont i przed Dow Chemical oraz Bayer.

Spółki oceniano wg dziewięciu atrybutów; w poszczególnych rankingach BASF uzyskał pozycję nr 1 lub 2 pod względem:

 • innowacyjności - nr 2;
 • zarządzania pracownikami - nr 2;
 • wykorzystania aktywów - nr 2;
 • ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności - nr 2;
 • jakości zarządzania - nr 1,
 • sytuacji finansowej - nr 2;
 • inwestycji długoterminowych - nr 1;
 • jakości produktów i usług - nr 2,
 • globalizacji - nr 2.
Strategia VBM w wykonaniu
BASF - strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 2

Rysunek 9. Kurs akcji BASF w euro w okresie 2003-2007

BASF jest wyrazista, zrozumiała i prosta. Jej realizacja zapewnia spółce wyjątkowe możliwości wzrostu, wynikające z takich czynników, jak:

 • zrównoważone i zintegrowane podejście do oczekiwań interesariuszy spółki, łączące sukces ekonomiczny z ochroną środowiska i społeczną odpowiedzialnością i służące kreowaniu lepszej przyszłości;
 • najwyższy poziom techniczno-technologicznej integracji poziomej i pionowej wszystkich segmentów i rodzajów działalności oraz najwyższy poziom dopasowania produktów i usług do wymagań klientów (customization); pod względem integracji i kastomizacji BASF jest spółką podobną do takich koncernów, jak GE, IBM;
 • aktywne zarządzanie portfelem działalności zorientowanym na maksymalizację korzyści i minimalizację wrażliwości na cykliczność;
 • optymalna dywersyfikacja produktowa (produkty chemiczne - pakiety produktów i usług dopasowane do klienta - surowce energetyczne) i geograficzna (największe rynki - Azja - kontra rynki najbogatsze - Europa);
 • korzystna pozycja na geograficznych rynkach produktów, usług i klientów;
 • rozwinięta infrastruktura badawczo-rozwojowa i olbrzymie zasoby wiedzy, doświadczenia i know how oraz innowacji zorientowanych rynkowo;
 • partnerstwo z globalnymi liderami przemysłu petrochemicznego i energetycznego.