BASF - strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 2

BASF - strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 2

Rysunek 4. Dystrybucja wartości dodanej (w %)

Największy udział w "torcie" wartości dodanej mieli pracownicy (46%), następnie skarb państwa w postaci podatków (24%), akcjonariusze (11%) i kredytodawcy (4%). Spółka pozostawiła dla sobie 13% wartości dodanej w postaci zysku zatrzymanego z przeznaczeniem na rozwój (rysunek 4).

Należy podkreślić, że wszyscy interesariusze koncernu otrzymali w 2006 r. znacząco wyższe korzyści niż w 2005 r. Dla siebie spółka pozostawiła jednak mniej, co świadczy o przekonaniu zarządu o olbrzymiej sile koncernu do generowania gotówki (rysunek 5).

Zwrot dla akcjonariuszy

BASF - strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 2

Rysunek 5.

Średnia stopa zwrotu z 10-letniej inwestycji w akcje BASF wyniosła na koniec 2006 r. 12,7%. W tym samym okresie średnioroczny wzrost indeksu DAX wyniósł 8,6%.

W ciągu ostatnich 10 lat dywidenda na akcję (DPS) rosła przeciętnie o 13%, a od roku 2003 o 30%.

Spółka skupuje akcje w celu zwiększenia korzyści dla akcjonariuszy. W 2006 r. przeznaczyła na ten cel ok. 1 mld euro, w latach 2003-2006 - 3,6 mld euro, w latach 1997- 2006 - 6,4 mld euro.

Suma wypłat (dywidenda + wykup akcji) wynosiła w latach 2003-2006 8 mld euro i w latach 1997-2006 15,3 mld euro.

W celu zwiększenia wskaźnika DPS i optymalizacji struktury bilansu spółka zamierza kontynuować wykup akcji w latach 2007 i 2008 za łączną kwotę 3 mld euro (rysunek 6).

Korzyści pracowników

BASF - strategia globalnego lidera rynku chemii, cz. 2

Rysunek 6.

Koncern dostarcza pracownikom korzyści w postaci konkurencyjnych wynagrodzeń, premii, wypłat socjalnych, wpłat na fundusz emerytalny, programów akcyjnych, dodatkowych ubezpieczeń leczniczych i innych. Łączne korzyści pracowników wzrosły w 2006 r. o 11,4% w relacji do poprzedniego roku.

Zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione są od osiągnięcia indywidualnych celów oraz wyników spółki (ROA). System taki funkcjonuje w 90% spółek grupy kapitałowej.

Koncern wykorzystuje interaktywne programy szkoleniowe (w zespołach interdyscyplinarnych w celu poznania i zrozumienia mechanizmów efektywności) oraz programy motywacje i systemy przywództwa w celu wzmocnienia myślenia w kategoriach długoterminowego interesu przedsiębiorstwa.

Ponadto spółka wydaje znaczne kwoty na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia, traktując te wydatki jako inwestycje. W 2006 r. globalne wydatki BASF na treningi i edukację osiągnęły kwotę 140 mln euro (0,3% przychodów, przeciętnie 1,6 tys. euro na jednego pracownika).

Natomiast społeczna odpowiedzialność BASF wyraża się w dostarczaniu korzyści lokalnym wspólnotom. W 2006 r. koncern przeznaczył 67 mln euro (18% więcej niż w roku 2005) na dotacje (34% ogólnej kwoty) i sponsoring (66%) dla społeczności lokalnych na cele edukacyjne, naukowe, sportowe, artystyczne i projekty kulturalne.

Partnerstwa: Gazprom i inni

Aktywne zarządzanie portfelem produktów i usług realizowane jest na podstawie strategicznego partnerstwa z liderami rynków: Gazpromem (poszukiwania i wydobycie ropy i gazu), Monsanto (badania i rozwój żywic), Shell, Petronas (produkcja chemikaliów, syntetycznego gazu w Ameryce Południowej), Sinopec (produkcja chemikaliów w Chinach), Total i Dow Chemical.

Partnerstwo z Gazpromem jest szczególnie cennym aktywem koncernu, a zawarty do 2030 r. kontrakt na dostawę gazu (ok. 20 mld m3 rocznie) oraz inne wspólne projekty pozwalają spółce na kreowanie i realizację nadzwyczaj śmiałych wizji i koncepcji rozwoju segmentów działalności. W październiku 2007 r. BASF przeprowadził z Gazpromem transakcję typu assets swap, polegającą na wymianie udziałów w spółce gazowniczej Wingas - j.v. BASF i Gazpromu - na 35% udziałów w spółce Gazprom YuRGM Trading, posiadającej prawa do eksploatacji złóż 600 mld m3 gazu. Ponadto partnerzy przygotowują wspólne projekty zagospodarowania złóż oraz budowy gazociągu Nord Stream - Northern European Gas Pipeline.

BASF współpracuje również z licznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi i uniwersyteckimi, m.in. w Harvardzie (Harvard University's Office of Technology Development) i Kolumbii w USA (Columbia University's School of Engineering and Applied Science) nad nowymi produktami, technologiami i ich zastosowaniami komercyjnymi, udostępniając na zasadach wzajemności swoją platformę badawczą (m.in. bazy danych i zasoby intelektualne) oraz finansując prace naukowe i projekty w dziedzinach fizyki stosowanej, fizyki, matematyki stosowanej, biologii chemicznej, bioinżynierii, biologii i materiałoznawstwa.

Ryzyko i percepcja BASF przez analityków

W 2020 r., po zrealizowaniu celu długoterminowego, zakładającego osiągnięcie 20% udziału w globalnym rynku chemii, wykonano projekcję przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego, zysku netto i ekonomicznej wartości dodanej (EVA) BASF. Osiągnięcie celu długoterminowego wymagałoby wzrostu przychodów ze sprzedaży w wysokości 15,6% rocznie.

Ocena realności osiągnięcia tak określonego celu wymaga uwzględnienia różnorodnych rodzajów ryzyka, jakie spółka zwykle bierze pod uwagę przy długoterminowym planowaniu lub napotyka na swojej drodze rozwoju, a które mogą w sposób trwały lub przejściowy zmienić trajektorię wzrostu.