Regulamin Klubu CIO

ORGANIZACJA KLUBU

§ 1.

 1. Klub CIO (zwany dalej również „Klubem”) jest formą organizacyjną skupiającą menadżerów z branży IT, działającą przy spółce International Data Group Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Twarda 18, Budynek Spektrum Tower, 00-105 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156196, NIP 113-00-16-276 o kapitale zakładowym w wysokości 955 190,00 złotych (zwaną dalej „IDG”).
 2. Klub nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane poprzez Klub są zaciągane i nabywane na rzecz i rachunek IDG. IDG odpowiada za logistykę przedsięwzięć Klubu, zapewnia jego sprawne działanie, wsparcie dla podejmowanych działań oraz finansuje działalność Klubu.
 3. Klub został powołany na czas nieokreślony.
 4. Ze spółką IDG można się skontaktować pod adresem wskazanym w ust. 1, pod numerem telefonu (+48 22) 321 78 00 (w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni świątecznych) oraz pod adresem e-mail [email protected]
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Bazie Danych – oznacza to zbiór danych osobowych członków Klubu. Są to dane przetwarzane przez IDG, za zgodą i w zakresie otrzymanym od członka Klubu,
  2. Członku Klubu – oznacza to osobę fizyczną, która spełnia lub spełni kryteria określone w § 4 Regulaminu.
  3. Regulaminie – oznacza to niniejszy regulamin Klubu, który określa warunki i zasady udziału w Klubie.

§ 2.

 1. Siedziba Klubu mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18, 00-105 Warszawa.
 2. Pracami i zagadnieniami merytorycznymi, niezbędnymi do realizacji działań Klubu kieruje redaktor naczelny CIO Magazynu Dyrektorów IT.
 3. Oświadczenia woli oraz wszelkie decyzje w imieniu Klubu podpisuje osobiście Sekretarz Klubu powołany przez Prezesa Zarządu IDG Poland lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy w granicach ich umocowania.

§ 3.

 1. Misją Klubu jest maksymalizowanie wartości wnoszonej przez IT do organizacji oraz gospodarki.
 2. Cele Klubu to:
  1. budowanie prestiżu i wzmacnianie pozycji zawodowej CIO,
  2. wspieranie Członków Klubu w rozwoju zawodowym i osobistym,
  3. integrowanie środowiska CIO, budowanie płaszczyzny wymiany doświadczeń.
 3. Określone powyżej cele Klub realizuje w szczególności poprzez:
  1. merytoryczne spotkania otwarte i zamknięte, warsztaty, misje studyjne i inne formy działalności merytorycznej,
  2. spotkania integracyjne,
  3. konkursy i inne formy promocji najlepszych praktyk,
  4. elektroniczną platformę wiedzy i komunikacji.
 4. Klub może prowadzić także działalność integrującą Członków oraz może organizować imprezy kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie. Działalność ta może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

CZŁONKOSTWO

§ 4.

 1. Członkiem Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca realny wpływ na strategię informatyczną i będąca równorzędnym partnerem innych menedżerów w swojej organizacji.
 2. Ubieganie się o członkostwo w Klubie możliwe jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie Klubu: www.klubcio.pl
 3. Formularz rejestracji powinien zostać wypełniony w sposób kompletny i zgodny z prawdą. IDG zaakceptuje tylko taki Formularz rejestracji, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane. IDG zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza rejestracji w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, ponowne ubieganie się o status Członka Klubu pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Klubu.
 4. Poprzez rejestrację, o której mowa w ust. 1 Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. O przynależności do Klubu decydują:
  1. stanowisko zawodowe,
  2. usytuowanie w strukturze firmy, wielkość podległego zespołu,
  3. bogactwo doświadczeń zawodowych, w tym jakość przeprowadzonych projektów,
  4. wszechstronność menedżerska,
  5. wielkość firmy, w tym obroty, zatrudnienie,
  6. wielkość infrastruktury IT, perspektywy jej rozwoju,
  7. poziom udziału IT w funkcjonowaniu organizacji,
  8. wypełnienie klubowej deklaracji i ankiety.
 6. Przedstawiciele firm IT oraz świadczących usługi doradcze, którzy spełniają warunki opisane w § 4 ust. 5, mogą ubiegać się o członkostwo w Klubie pod warunkiem że w zakres ich odpowiedzialności nie wchodzą obszary inne niż IT w szczególności działania operacyjne, marketingowe i handlowe.
 7. Osoby na wysokich stanowiskach w strukturze IT nie będący CIO mogą zostać Członkami Klubu o specjalnym statusie Future CIO. Warunkiem ich członkostwa jest rekomendacja CIO z danej firmy.
 8. Członkostwo w Klubie opiniuje i zatwierdza przedstawiciel IDG, na podstawie kwalifikacji formalnej prowadzonej przez Sekretarza Klubu.
 9. Członkowie Klubu zobowiązują się do aktywnego uczestniczenia w klubowych przedsięwzięciach.
 10. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne, przyznawane na dany rok kalendarzowy.
 11. Członkostwo w Klubie jest odnawiane co roku poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie Klubu.
 12. Obowiązkiem każdego Członka Klubu jest powiadomienie IDG o zmianie stanowiska lub miejsca pracy.
 13. Na spotkaniach Klubu Członkowie nie mogą prowadzić działalności marketingowej ani handlowej, pod sankcją wykluczenia z Klubu.
 14. Datą nabycia członkostwa jest dzień rejestracji Członka Klubu w bazie danych firmy IDG.

§ 5.

 1. Każdy Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, składając pisemne oświadczenie w tej sprawie.
 2. Członek Klubu może zostać z niego wykluczony za nieprzestrzeganie Regulaminu lub działanie na szkodę Klubu.
 3. Członek Klubu może się ubiegać o udzielenie okresu karencji na stosowanie kryteriów członkostwa (dotyczy wielkości zatrudnienia lub obrotów).
 4. Ustanie członkostwa w Klubie następuje w wyniku:
  1. skreślenia z listy na skutek wypowiedzenia członkostwa, o którym mowa w ust. 1, wykluczenia albo w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z §8,
  3. śmierci Członka Klubu.
 5. Decyzję o skreśleniu z listy Członków Klubu podejmują osoby upoważnione przez Prezesa IDG.

PRZYWILEJE I ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA KLUBU

§ 6.

 1. Członkowi Klubu przysługują następujące przywieje klubowe:
  1. prawo uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Klub,
  2. prawo do startowania w Konkursie CIO Roku,
  3. udział w planowaniu rocznych działań Klubu,
  4. prawo udzielania rekomendacji kandydatom na Członka Klubu,
  5. dostęp do zamkniętego internetowego serwisu klubowego,
  6. bezpłatna prenumerata magazynu CIO w wersji elektronicznej.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w działalności Klubu, w szczególności udziału w spotkaniach Klubu i inny formach aktywności.

§7.

 1. W budowie, weryfikacji i wykonaniu programu działania Klubu uczestniczy Rada Programowa.
 2. Rada Programowa to prestiżowe gremium osób o uznanym dorobku i autorytecie w środowisku IT.
 3. Rada Programowa powoływana jest przez IDG.
 4. Członkami Rady Programowej są osoby nagrodzone tytułem CIO roku oraz osoby szczególnie zasłużone dla środowiska CIO zaproszone przez IDG.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 8.

 1. Osoby fizyczne zgłaszające chęć wstąpienia do Klubu wyrażają tym samym zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze danych Członków Klubu oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administratorem bazy danych osobowych jest IDG Poland S.A. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 3. W przypadku wygrania nagród w akcjach promocyjnych organizowanych przez Klub, Członkowie Klubu wyrażają zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmom współpracującym z Klubem przy realizacji nagród.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do uzyskania członkostwa w Klubie. Każdy Członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia. Klub zapewnia każdemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy, o której mowa w ust. 1.
 5. Członkowie Klubu przystępując do Klubu wyrażają tym samym zgodę na przesyłanie na ich adres materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z członkostwem w Klubie.
 6. Pozostając członkiem Klubu CIO i uczestnicząc w spotkaniach Klubu CIO wyrażamy zgodę na to, że będziemy mogli być zaproszeni do rozmowy przez przedstawicieli partnera Klubu CIO oraz innych członków Klubu CIO, a organizator Klubu będzie w umówieniu pośredniczył; zaproszenie nie musi być przyjęte.
 7. Wysłanie przez osobę fizyczną ubiegającą się o członkostwo w Klubie wypełnionego formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  1. potwierdzeniem autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
  2. oświadczeniem, że osoba ta została poinformowana o przysługującym jej prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania,
  3. wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Klubu CIO przez IDG Poland S.A. z siedzibą ul. Twarda 18, Budynek Spektrum Tower, 00-105 Warszawa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133, poz.883).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. IDG zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez IDG, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.klubcio.pl zmienionego Regulaminu.
 2. IDG zawiadomi o wprowadzeniu zmian w Regulaminie, jak również poinformuje o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Klubu, zamieszczając odpowiednią informację na stronie www.klubcio.pl na okres miesiąca oraz wysyłając do Członków Klubu wyżej wymienioną informacje pocztą elektroniczną.
 3. W stosunku do osób innych niż Członkowie Klubu, którzy dokonali rejestracji, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez IDG, ale nie wcześniej jednak niż w dniu opublikowania w serwisie internetowym ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 4. Po ogłoszeniu przez IDG zmian w Regulaminie, Członkowie Klubu powinni niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 5. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Członek Klubu nie wypowie uczestnictwa w Klubie.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, jak również w przypadku chęci wystąpienia z Klubu, Członek Klubu jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Klubie w trybie określonym w §5 ust. 1.
 7. IDG może zawiesić lub zakończyć działalność Klubu. O takiej decyzji Członkowie Klubu zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem działalności Klubu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej www.klubcio.pl
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 9. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.klubcio.pl/regulamin.html
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
Partnerzy Klubu CIO
Mirosław Forystek

Mirosław Forystek

Beata Mycer
Przemysław Federowicz
Józef Beźnicki
Nikodem Bończa Tomaszewski
Tomasz Krawczuk
Michał Paprocki
Michał Głowiński
Grażyna Musiatowicz-Podbiał
Rafał Robert Lewandowski
Tomasz Matuła
Łukasz Neuman
Sławomir Panasiuk
Monika Płocke
Dorota Poniatowska-Mańczak
Tadeusz Rogaczewski
Małgorzata Ryniak
Dariusz Stolarczyk
Józef Wacnik
Małgorzata Korycka-Purchała
Jacek Pulwarski
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy